Medo

Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas­ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė­prieš ką man drebėti?

Salmos 27:1

Jis nesvyruos per amžius. Amžinai bus minimas teisiojo vardas.

Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes jis pasitiki Viešpačiu.

Salmos 112:6,7

Mozė atsakė žmonėms: “Nebijokite! Dievas atėjo tam, kad jus išmėgintų, ir kad Jo baimė būtų prieš jus ir jūs nenusidėtumėte”.

Êxodo 20:20

Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.

João 14:27

Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.

Mateus 10:28

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.

Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Filipenses 4:6,7

Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas­ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė­prieš ką man drebėti?

Jis paslėps mane savo palapinėje nelaimės dieną, savo buveinės slaptoje vietoje; ant uolos pastatys mane.

Salmos 27:1,5

Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu.

Salmos 56:3

Nebijok, nes Aš esu su tavimi; nepasiduok baimei, nes Aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, Aš palaikysiu tave savo teisumo dešine’.

Isaías 41:10

29 Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios.

30 O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti.

31 Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.

Mateus 10:29-31

Kas manęs klauso, gyvens saugiai, bus ramus ir nebijos pikto”.

Provérbios 1:33

Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.

1 Pedro 5:7

Meilėje nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. Baimėje yra kančia, ir kas bijo, tas nėra tobulas meilėje.

1 João 4:18

Kas bijo žmonių, pakliūna į spąstus, kas pasitiki Viešpačiu, bus saugus.

Provérbios 29:25

“Tenebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievą­tikėkite ir mane!

João 14:1

Ieškojau Viešpaties, Jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių.

Salmos 34:4

38 Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino Jį, šaukdami: “Mokytojau, Tau nerūpi, kad mes žūvame?!”

39 Pabudęs Jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: “Nutilk, nusiramink!” Tuojau pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu.

40 Jis tarė jiems: “Kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo?”

Marcos 4:38-40

Po šių įvykių Viešpats prabilo į Abromą regėjime: “Nebijok, Abromai! Aš esu tavo skydas ir labai didelis atlygis!”

Gênesis 15:1

Todėl galime su pasitikėjimu tarti: “Viešpats mano padėjėjas­aš nebijosiu! Ką gali padaryti man žmogus?”

Hebreus 13:6

Jūs gi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės Dvasią, kuria šaukiame: “Aba, Tėve!”

Romanos 8:15

Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu.

Dievu pasitikiu, kurio žodį giriu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?

Salmos 56:3,4

Nes valdininkų bijoma ne gera darant, o bloga. Nori nebijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo.

Romanos 13:3

Nebijok jų, nes Aš esu su tavimi ir tave išgelbėsiu,­sako Viešpats”.

Jeremias 1:8

Širdis dreba mano krūtinėje, mirties siaubai apėmė mane.

Mane užklupo baimė ir drebulys, siaubas užpuolė mane.

Salmos 55:4,5

Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią.

2 Timóteo 1:7

Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Jis lygiomis juos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnią,

ir išvaduotų tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją.

Hebreus 2:14,15

15 Dievo vyro tarnas, anksti atsikėlęs ir išėjęs, pamatė kariuomenę su raiteliais ir kovos vežimais, kurie buvo apsupę miestą. Tarnas sakė jam: “Vargas, mano šeimininke! Ką dabar darysime?”

16 Eliziejus atsakė: “Nebijok, nes su mumis yra daugiau negu su jais”.

17 Eliziejus meldėsi: “Viešpatie, atverk jo akis, kad matytų”. Viešpats atvėrė tarno akis, ir jis pamatė: štai kalnas buvo pilnas ugninių žirgų ir vežimų, supančių Eliziejų.

2 Reis 6:15-17

O angelas jai tarė: “Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!

Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.

Lucas 1:30,31

Tu priartėjai, kai šaukiausi Tavo pagalbos, ir tarei: “Nebijok”.

Lamentações 3:57

Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo duoti jums karalystę!”

Lucas 12:32

Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie Jo bijo.

Salmos 103:13

Viešpats yra už mane­ko man bijoti? Ką gali padaryti man žmogus?

Salmos 118:6

Tau nereikės bijoti nakties baisumų nė strėlių, švilpiančių dieną,

nebaugins tavęs patamsyje slankiojąs maras nė vidudienį siaučiantis sunaikinimas.

Salmos 91:5,6

Atsigulęs nebijosi, ir tavo miegas bus saldus.

Provérbios 3:24

Dievu pasitikiu, kurio žodį giriu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?

Salmos 56:4

Atsimink, ką įsakiau,­būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi”.

Josué 1:9

Viešpats bus su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs; nebijok ir nenusigąsk!”

Deuteronômio 31:8

Pavesk Viešpačiui savo naštą, ir Jis palaikys tave, Jis niekados neleis teisiajam svyruoti.

Salmos 55:22

Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu tavo dešinę ranką ir sakysiu: ‘Nebijok, Aš tau padėsiu!’

Isaías 41:13

Šie, pamatę Jį einantį ežeru, pamanė, jog tai šmėkla, ir pradėjo šaukti.

Mat visi Jį matė ir išsigando. Bet Jis tuojau juos prakalbino: “Drąsos! Tai Aš. Nebijokite!”

Marcos 6:49,50

Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: “Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu”.

Todėl galime su pasitikėjimu tarti: “Viešpats mano padėjėjas­aš nebijosiu! Ką gali padaryti man žmogus?”

Hebreus 13:5,6

Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.

Salmos 23:4

Tu, žmogaus sūnau, nebijok jų ir neišsigąsk jų kalbų. Nors tave supa dilgėlės ir erškėčiai, nors gyveni tarp skorpionų, nebijok jų žodžių ir neišsigąsk jų žvilgsnių, nes jie yra maištinga tauta.

Ezequiel 2:6

Būk drąsus ir stiprus; nebijok ir neišsigąsk jų, nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs”.

Deuteronômio 31:6

Nebijok, žeme, džiaukis ir džiūgauk, nes Viešpats padarys didelių dalykų.

Joel 2:21

Bet jei jums ir tektų kentėti už teisumą,­jūs palaiminti! “Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite”.

1 Pedro 3:14

Sakykite išsigandusioms širdims: “Būkite drąsūs ir nebijokite. Štai jūsų Dievas atkeršys ir atlygins. Jis ateis ir išgelbės jus”.

Isaías 35:4

1 Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje.

2 Todėl nebijosime, nors žemė drebėtų, kalnai griūtų į jūros gelmę.

3 Teūžia, teputoja jų vandenys, tedreba kalnai, joms šėlstant.

Salmos 46:1-3