Orgulho

Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse.

Romanos 12:16

Nekalbėkite taip išdidžiai ir įžūliai. Viešpats yra Dievas, kuris žino viską, ir Jis pasveria visus darbus.

1 Samuel 2:3

Kur ateina išdidumas, ten ateina ir gėda, o kur nuolankumas­ ten išmintis.

Provérbios 11:2

3 Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save

4 ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.

5 Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus,

Filipenses 2:3-5

Viešpats sugriaus išdidžiųjų namus, bet įtvirtins našlės nuosavybę.

Provérbios 15:25

Išdidumas sukelia ginčus, išmintingieji klauso patarimo.

Provérbios 13:10

Prieš sunaikinimą žmogaus širdis pasididžiuoja, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Provérbios 18:12

nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.

1 João 2:16

“Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu!”

Ne tas pagirtinas, kuris pats save giria, bet tas, kurį Viešpats pagiria.

2 Coríntios 10:17,18

Viešpats tarė Samueliui: “Nežiūrėk į jo išvaizdą nė į jo ūgį, nes Aš jį atmečiau. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį”.

1 Samuel 16:7

Dabar aš, Nebukadnecaras, giriu, aukštinu ir šlovinu dangaus Dievą, nes visi Jo darbai yra tiesa ir Jo keliai teisingi. Tuos, kurie elgiasi išdidžiai, Jis gali pažeminti”.

Daniel 4:37

Viešpaties baimė­nekęsti pikto. Išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu.

Provérbios 8:13

Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nekristų.

1 Coríntios 10:12

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas”.

Lucas 14:11

Viešpats bjaurisi visais, kurie išdidūs širdyje; nors ir susijungtų, jie neišvengs bausmės.

Provérbios 16:5

Išdidumas pažemina žmogų, o nuolankus dvasia susilauks pagarbos.

Provérbios 29:23

Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visa, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės,­man nėra iš to jokios naudos.

1 Coríntios 13:3

Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas, Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažkuo,­

kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą.

1 Coríntios 1:28,29

Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.

Provérbios 16:25

Bet Jis duoda dar didesnę malonę, ir todėl sako: “Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę”.

Tiago 4:6

Mano ranka visa tai sukūrė, ir taip visa atsirado,­sako Viešpats.­Aš pažvelgsiu į žmogų, kuris yra vargšas bei turi atgailaujančią dvasią ir dreba prieš mano žodį.

Isaías 66:2

Tesigiria pažemintas brolis savo išaukštinimu,

o turtuolis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė.

Tiago 1:9,10

Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,

romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

Gálatas 5:22,23

Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė­prieš žlugimą.

Provérbios 16:18

20 Ir Jis pasakė: “Žmogų suteršia tai, kas iš jo išeina.

21 Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės,

22 godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė.

23 Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų”.

Marcos 7:20-23

Izraelio karalius atsakė: “Tenesigiria tas, kuris susijuosia, tarsi jau nusijuostų”.

1 Reis 20:11

Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą.

Provérbios 22:4

Nusižeminkite prieš Viešpatį, ir Jis jus išaukštins.

Tiago 4:10

5 Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi, paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes “Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę”.

6 Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus metui atėjus.

7 Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.

1 Pedro 5:5-7

Šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui.

1 Timóteo 6:17