Pais e Filhos

Mano sūnau, klausyk tėvo pamokymų ir neatmesk motinos nurodymų.

Tai bus puošnus vainikas tavo galvai ir papuošalas tavo kaklui.

Provérbios 1:8,9

Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpatyje.

Efésios 6:4

Kas blogai elgiasi su tėvu ir išvaro motiną, tas užsitrauks gėdą ir panieką.

Provérbios 19:26

Teisiojo tėvas džiūgauja ir, pagimdęs išmintingą sūnų, džiaugsis juo.

Provérbios 23:24

Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.

Provérbios 22:6

Klausyk savo tėvo ir nepaniekink savo motinos, kai ji pasensta.

Provérbios 23:22

O jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, tai šiandien apsispręskite, kam norite tarnauti: dievams, kuriems tarnavo jūsų tėvai, gyvenusieji anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje gyvenate. Bet aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui”.

Josué 24:15

Tėvai nebus žudomi už vaikus nė vaikai­už tėvus; kiekvienas mirs už savo nuodėmes.

Deuteronômio 24:16

Vaikų vaikai yra senelių vainikas, o vaikų garbė­jų tėvai.

Provérbios 17:6

1 Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga.

2 “Gerbk savo tėvą ir motiną”,­ tai pirmasis įsakymas su pažadu:

3 “Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje”.

Efésios 6:1-3

Kas keikia tėvą ir motiną, to žiburys užges visiškoje tamsoje.

Provérbios 20:20

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.

Êxodo 20:12

Rykštė ir pabarimas teikia išminties; vaikas, paliktas savo valiai, daro gėdą motinai.

Provérbios 29:15

Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;

mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

Deuteronômio 6:6,7

11 Kuris iš jūsų, būdamas tėvas, duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies­ duotų gyvatę?

12 Arba prašančiam kiaušinio­ duotų skorpioną?

13 Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo”.

Lucas 11:11-13

Jeigu kas neaprūpina savųjų, ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį!

1 Timóteo 5:8

O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštūs.

Colossenses 3:21

3 Štai Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius­Jo atlyginimas.

4 Kaip strėlės karžygio rankoje, taip jaunystės sūnūs.

5 Palaimintas žmogus, turįs jų pilną strėlinę! Jie nebus sugėdinti, bet kalbės vartuose su priešu.

Salmos 127:3-5

Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia.

Provérbios 13:24

Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu.

Gênesis 2:24

Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka Viešpačiui.

Colossenses 3:20

Jeigu jūs pakenčiat drausmę, Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?

Hebreus 12:7

Jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, tegul šie pirmiausia išmoksta rūpintis savo namiškiais ir deramai atsilyginti gimdytojams, nes tai patinka Dievui.

1 Timóteo 5:4

Saliamono patarlės. Išmintingas sūnus­džiaugsmas tėvui, kvailas sūnus­skausmas motinai.

Provérbios 10:1