A Palavra de Deus

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas laikysis mano žodžio, nematys mirties per amžius”.

João 8:51

Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

João 1:1

Jis pažemino tave alkiu ir davė valgyti maną, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, kad suprastum, jog žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu.

Deuteronômio 8:3

Tu man davei išgelbėjimo skydą, Tavo dešinė palaikė mane, Tavo gerumas mane išaukštino.

Tu praplatinai mano žingsnius, kad mano kojos nepaslystų.

Salmos 18:35,36

Dievas tarė: “Teatsiranda šviesa!” Ir atsirado šviesa.

Gênesis 1:3

O kas išeina iš burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų.

Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, piktžodžiavimai.

Mateus 15:18,19

Viešpatie, Tavo žodis amžinai įtvirtintas danguje.

Salmos 119:89

Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.

Salmos 119:11

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,

2 Timóteo 3:16

Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis.

Josué 1:8

Švelnus atsakymas nuramina pyktį, aštrūs žodžiai sukelia rūstybę.

Provérbios 15:1

Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.

João 15:3

Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės dešinėje aukštybėse,

Hebreus 1:3

Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.

Hebreus 4:12

Jis atsiliepė: “Labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi”.

Lucas 11:28

Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save.

Tiago 1:22

22 Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save.

23 Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje.

24 Pasižiūrėjo į save ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo.

Tiago 1:22-24

Žmogus pripildys pilvą savo burnos vaisiais, pasisotins savo lūpų derliumi.

Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje; kas jį mėgsta, valgys jo vaisių.

Provérbios 18:20,21

Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančius daro supratingus.

Salmos 119:130

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę­šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.

João 1:14

Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.

Marcos 13:31

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,

kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

2 Timóteo 3:16,17

Todėl, Jam prisikėlus iš numirusių, Jo mokiniai prisiminė Jį apie tai kalbėjus ir jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytu žodžiu.

João 2:22

Bet Jėzus atsakė: “Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų’ ”.

Mateus 4:4

Jėzus jam atsakė: “Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu’ ”.

Lucas 4:4

Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos.

Mateus 7:24

Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės”.

João 7:38

Pašventink juos savo tiesa! Tavo žodis yra tiesa.

João 17:17

1 Taigi, jeigu esama Kristuje kokio padrąsinimo, meilės paguodos, jei esama kokio Dvasios bendravimo, nuoširdumo ir gailestingumo,

2 tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo.

3 Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save

4 ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.

5 Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus,

6 kuris, esybe būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu,

7 bet apiplėšė save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones.

8 Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.

9 Todėl Dievas Jį labai išaukštino ir suteikė Jam vardą aukščiau visų kitų vardų,

10 kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme

11 ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų, kad Jėzus Kristus yra Viešpats.

12 Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų,—atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami,

13 nes tai Dievas, veikiantis jumyse, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo.

14 Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų,

15 kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje.

16 Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui dirbęs.

17 O jei aš atnašaujamas ant jūsų tikėjimo aukos ir tarnavimo, esu linksmas ir džiaugiuosi kartu su jumis visais.

18 Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi.

19 Aš turiu Viešpatyje Jėzuje viltį netrukus pasiųsti pas jus Timotiejų, kad būčiau paguostas, sužinojęs, kaip jums sekasi.

20 Mat aš neturiu nė vieno kito tokio, kuris taip nuoširdžiai jumis rūpintųsi.

21 Visi kiti ieško ne Jėzaus Kristaus, bet savo naudos.

22 O apie jo ištikimybę jūs žinote, nes skelbiant Evangeliją jis man tarnavo kaip sūnus tėvui.

23 Taigi, kai tik paaiškės mano byla, viliuosi tučtuojau jį pasiųsti.

24 Be to, turiu Viešpatyje viltį ir pats netrukus atvykti pas jus.

25 Aš dar nusprendžiau siųsti pas jus Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir kovų draugą, o jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano reikmėse.

26 Jis labai jūsų išsiilgo ir sielojosi, kad jūs išgirdote apie jo ligą.

27 Tikrai jis sirgo ir buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo, ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto.

28 Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad, jį pamatę, pradžiugtumėte ir aš taip pat neliūdėčiau.

29 Tad priimkite jį Viešpatyje su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmones,

30 nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, nebrangindamas savo gyvybės, kad užpildytų spragą jūsų patarnavime man.

Filipenses 2

Yra tokių, kurių žodžiai lyg kardo dūriai, bet išmintingojo liežuvis gydo.

Provérbios 12:18

Juk mes visi daug kur nusižengiame. Kas nenusižengia žodžiu, tas yra tobulas žmogus; jis sugeba pažaboti ir visą kūną.

Tiago 3:2

Ir dar daug žmonių įtikėjo dėl Jo žodžių.

João 4:41

Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Laikydamasis Tavo žodžių.

Salmos 119:9

lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui,

1 Pedro 2:2

Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.

Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas.

Romanos 10:9,10

Liūdesys žmogaus širdyje slegia jį, o geras žodis pralinksmina.

Provérbios 12:25

Todėl, atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas.

Tiago 1:21

Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui.

Salmos 119:105

Visi nustėro ir kalbėjosi: “Kas tai per žodis: Jis su valdžia ir jėga įsakinėja netyrosioms dvasioms, ir tos pasitraukia?!”

Lucas 4:36

Teisiojo burna yra gyvenimo šulinys, bet nedorėlio burną dengia smurtas.

Provérbios 10:11

Kiekvienas Dievo žodis yra tyras; Jis yra skydas tiems, kurie Juo pasitiki.

Provérbios 30:5

Jėzus kalbėjo įtikėjusiems Jį žydams: “Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai;

João 8:31

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą.

João 5:24

Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį.

Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas”.

Mateus 12:36,37

Jėzus jam atsakė: “Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.

João 14:23

Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie Juo pasitiki.

Salmos 18:30

3 Jei mes įbrukame žąslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome visą jų kūną.

4 Štai kad ir laivai: nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų varomi, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas.

5 Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet giriasi didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girią;

6 ir liežuvis yra ugnis­nedorybės pasaulis. Liežuvis yra vienas iš mūsų narių, kuris suteršia visą kūną, padega gyvenimo eigą, pats pragaro padegtas.

7 Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų veislė buvo sutramdyta ir yra sutramdoma žmogaus prigimties jėga.

8 O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti; jis lieka nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų.

Tiago 3:3-8

Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.

Salmos 33:4

Nes Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas.

Provérbios 2:6

Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis.

Mateus 12:34

Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima.

Hebreus 11:3

Tavo žodžiais maitinuosi. Tavo žodis džiugina mane, jis yra mano širdies linksmybė; aš vadinuosi Tavo vardu, Viešpatie, kareivijų Dieve!

Jeremias 15:16

Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį,

Efésios 6:17

Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Mateus 24:35

Dievu pasitikiu, kurio žodį giriu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?

Salmos 56:4

Žolė nuvysta, žiedas nukrinta, bet mūsų Dievo žodis išlieka per amžius”.

Isaías 40:8

Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu­visa jų kareivija.

Salmos 33:6

Jėzus kalbėjo įtikėjusiems Jį žydams: “Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai;

ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”.

João 8:31,32

Tavo žodžiai teisingi nuo pradžių, ir visi Tavo teisūs sprendimai amžini.

Salmos 119:160

Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti?

Sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų.

Salmos 34:12,13

“Argi mano žodis nėra kaip ugnis? Argi jis nėra kaip kūjis, sutrupinantis uolą?

Jeremias 23:29