Paz

Šalinkis pikto ir daryk gera. Ieškok ir siek taikos.

Salmos 34:14

Galiausiai, broliai, likite sveiki. Būkite tobuli, džiaukitės paguoda, būkite vienos minties, gyvenkite taikiai, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis.

2 Coríntios 13:11

Jie nepažįsta ramybės kelio, nėra teisingumo jų poelgiuose, jų takai klaidingi; kas jais eina, nepažins ramybės.

Isaías 59:8

Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!”

João 16:33

Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti? Kaip parašyta: “Kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės Evangeliją, kurie neša geras žinias!”

Romanos 10:15

Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.

Mateus 5:9

siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais.

Efésios 4:3

Jo planai bus klastingi ir jam seksis. Jis didžiuosis savo širdyje ir taikos metu daugelį sunaikins. Jis pakils prieš kunigaikščių Kunigaikštį, bet bus sunaikintas be žmogaus rankos.

Daniel 8:25

Pabudęs Jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: “Nutilk, nusiramink!” Tuojau pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu.

Marcos 4:39

Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

Filipenses 4:9

Ateina sunaikinimas; jie ieško taikos, bet jos nebus.

Ezequiel 7:25

Atsigulu ramus ir užmiegu, nes Tu vienintelis, Viešpatie, leidi man saugiai gyventi.

Salmos 4:8

Bet, jei netikintis nori skirtis, tesiskiria. Tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra surišti, nes Dievas mus pašaukė ramybei.

1 Coríntios 7:15

Mano sandora su juo buvo gyvenimas ir ramybė, kad manęs bijotų ir gerbtų mano vardą.

Malaquias 2:5

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.

Isaías 9:6

Jiems apie tai bekalbant, Jis pats atsirado tarp jų ir tarė: “Ramybė jums!”

Lucas 24:36

Yra laikas mylėti ir nekęsti; laikas karui ir taikai.

Eclesiastes 3:8

Bet romieji paveldės žemę ir gėrėsis taikos apstumu.

Salmos 37:11

Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi.

Colossenses 3:15

Tad siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui.

Romanos 14:19

Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties.

Romanos 15:13

Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ‘Ramybė šiems namams!’

Lucas 10:5

Kas myli Tavo įstatymą, turi didelę ramybę ir niekada nesuklumpa.

Salmos 119:165

Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis­už tą, kuris užima miestą.

Provérbios 16:32

Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.

2 Timóteo 2:22

Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.

João 14:27

Garbė žmogui vengti ginčų, bet kiekvienas kvailys įsivelia į juos.

Provérbios 20:3

O teisumo vaisius su ramybe sėjamas tų, kurie neša ramybę.

Tiago 3:18

Teisumo darbas bus taika, jo pasekmė­ramybė ir pasitikėjimas.

Isaías 32:17

Nėra ramybės nedorėliui”,­sako mano Dievas.

Isaías 57:21

Druska­geras daiktas, bet jeigu ji netektų sūrumo, kuo ją pasūdyti? Turėkite savyje druskos ir taikiai gyvenkite tarpusavy”.

Marcos 9:50

Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.

Hebreus 12:14

Jūs išeisite linksmi, ir ramybė lydės jus. Kalnai ir kalvos džiūgaus jūsų akivaizdoje ir laukų medžiai plos rankomis.

Isaías 55:12

Visiems Dievo numylėtiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems: tebūna jums malonė bei ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Romanos 1:7

Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,

Romanos 5:1

Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.

Romanos 14:17

Ir jeigu namai bus verti, teateinie jiems jūsų ramybė. O jeigu nebus verti­jūsų ramybė tesugrįžta jums.

Mateus 10:13

Viešpats suteiks stiprybę savo tautai. Viešpats palaimins savo tautą taika.

Salmos 29:11

Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi.

Isaías 26:3

“Nemanykite, jog Aš atėjau atnešti žemėn ramybės. Atėjau atnešti ne ramybės, o kalavijo.

Mateus 10:34

Izraelio pranašų, Jeruzalei pranašavusių taiką, kai taikos nebuvo,­sako Viešpats Dievas’.

Ezequiel 13:16

O Jis tarė jai: “Dukra, tavo tikėjimas išgydė tave, eik rami ir būk sveika nuo savo ligos”.

Marcos 5:34

Kūniškas mąstymas­tai mirtis, o dvasiškas­gyvenimas ir ramybė.

Romanos 8:6

Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška.

Tiago 3:17

Kai žmogaus keliai patinka Viešpačiui, Jis padaro, kad ir jo priešai gyventų taikoje su juo.

Provérbios 16:7

Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų; jam buvo duotas didelis kalavijas.

Apocalipse 6:4

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.

Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Filipenses 4:6,7

“Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų.

Tegu jis nusigręžia nuo pikto ir daro gera, teieško ramybės ir tesiveja ją.

1 Pedro 3:10,11

Kokios gražios kalnuose kojos to, kuris atneša gerą žinią ir skelbia ramybę, kuris atneša linksmą naujieną, skelbia išgelbėjimą ir sako Sionui: “Tavo Dievas viešpatauja”.

Isaías 52:7

O tu ramybėje nueisi pas savo tėvus ir būsi palaidotas, sulaukęs žilos senatvės.

Gênesis 15:15

Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,

Gálatas 5:22

Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams.

Hebreus 12:11

24 ‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave.

25 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas.

26 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’.

Números 6:24-26

Bet Aš juos vėl išgelbėsiu ir išgydysiu, atversiu jiems taikos ir tiesos gausybę.

Jeremias 33:6

Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

1 Coríntios 1:3

Žiūrėk į tobuląjį ir stebėk teisųjį, nes tokių galas­ramybė.

Salmos 37:37

Tegu jis nusigręžia nuo pikto ir daro gera, teieško ramybės ir tesiveja ją.

1 Pedro 3:11

Jie šaukė: “ ‘Palaimintas karalius, kuris ateina Viešpaties vardu!’ Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!”

Lucas 19:38

kad apšviestų esančius tamsoje ir mirties šešėlyje, kad pakreiptų mūsų žingsnius į ramybės kelią”.

Lucas 1:79

ir per Jį visa sutaikinti su savimi, darant Jo kryžiaus krauju taiką,­per Jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje.

Colossenses 1:20

Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite.

Colossenses 3:13

Jie gydo mano tautos žaizdas tik paviršutiniškai, sakydami: ‘Taika! Taika!’ Tačiau taikos nėra.

Jeremias 6:14

Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją­mūsų Viešpatį Jėzų,

Hebreus 13:20

Visi tavo vaikai bus Viešpaties mokomi ir gyvens didelėje ramybėje.

Isaías 54:13

Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ramybė ir pasigailėjimas; taip pat ir Dievo Izraeliui!

Gálatas 6:16

“Liaukitės ir žinokite, jog Aš esu Dievas! Aš būsiu išaukštintas tarp pagonių, išaukštintas žemėje!”

Salmos 46:10

Jei ne, tai, anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos.

Lucas 14:32

ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją.

Efésios 6:15

O Jis tarė moteriai: “Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami”.

Lucas 7:50

Ramybės Dievas tebūnie su jumis visais! Amen.

Romanos 15:33

nes Dievas nėra sumaišties, bet ramybės Dievas,­kaip ir visose šventųjų bažnyčiose.

1 Coríntios 14:33

16 jų keliuose griuvimas ir vargas.

17 Jie nepažino taikos kelio,

18 ir prieš jų akis nestovi Dievo baimė”.

Romanos 3:16-18

Štai kalnuose kojos nešančio gerą žinią, skelbiančio taiką. Judai, džiūgauk ir švęsk! Ištesėk pažadus, nes tavyje nebevaikščios nedorėlis, jis visiškai sunaikintas!

Naum 1:15

Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus,

Gálatas 1:3

“Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms!”

Lucas 2:14

tepadaugėja jums gailestingumas, ramybė ir meilė!

Judas 1:2

Nes mūsų sutaikinimas yra Jis, iš abejų padaręs viena ir sugriovęs mus skyrusią sieną,

savo kūnu panaikinęs priešybę­ įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais,­kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką.

Efésios 2:14,15

Aš esu už taiką, bet jie geidžia karo, kai aš kalbu.

Salmos 120:7

Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,­sako Viešpats.­ Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

Jeremias 29:11

Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis.

Romanos 12:18

Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais!

2 Tessalonicenses 3:16

Taikiai jis įeis į turtingąsias krašto sritis ir darys, ko nedarė nei jo tėvai, nei jo tėvų tėvai. Karo grobį ir gėrybes jis dalins saviesiems ir sumanys užimti tvirtoves, tačiau tik trumpam laikui.

Daniel 11:24