Preservação das Escrituras

Aš žinau, kad visa, ką Dievas daro, yra amžina,­nieko negalima nei pridėti, nei atimti. Dievas daro tai, kad žmonės Jo bijotų.

Eclesiastes 3:14

Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.

Salmos 119:11

ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės.

Efésios 3:19

Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo,

kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą.

1 Timóteo 2:3,4

Pirmiausia žinokite, kad jokia Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama,

nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo Šventosios Dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės.

2 Pedro 1:20,21

Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, kol viskas išsipildys.

Mateus 5:18

1 Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus,

2 o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius.

3 Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės dešinėje aukštybėse,

Hebreus 1:1-3

1 Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus.

2 Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai.

3 Nėra kalbos ar tarmės, kur jų balsas nebūtų girdimas.

4 Per visą žemę sklinda jų garsas, jų žodžiai­iki pasaulio krašto. Jis saulei pastatė padangtę juose.

5 Ji džiaugiasi kaip išeinąs iš savo kambario jaunikis, kaip karžygys, bėgdamas taku.

6 Iš vieno krašto padangės pakyla ir kitą jos kraštą pasiekia, niekas negali nuo jos kaitros pasislėpti.

7 Tobulas Viešpaties įstatymas, jis gaivina sielą. Viešpaties liudijimas tikras, išminties moko paprastuosius.

8 Viešpaties nuostatai teisingi, jie džiugina širdis. Viešpaties įsakymas tyras, akims duoda šviesybę.

Salmos 19:1-8

Bet ką jis sako?­“Arti tavęs yra žodis­tavo burnoje ir tavo širdyje”,­tai yra mūsų skelbiamas tikėjimo žodis.

Romanos 10:8

O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume viltį.

Romanos 15:4

23 Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvu ir amžinai pasiliekančiu Dievo žodžiu.

24 Mat “kiekvienas kūnas­tartum žolynas, ir visa žmogaus garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta, ir jo žiedas nubyra,

25 bet Viešpaties žodis išlieka per amžius”. Toks yra jums paskelbtas Evangelijos žodis.

1 Pedro 1:23-25

Viešpaties žodžiai­tyri žodžiai, kaip liejykloje nuskaistintas sidabras, septynis kartus išvalytas.

Tu, Viešpatie, prižiūrėsi juos ir saugosi nuo šios kartos per amžius.

Salmos 12:6,7

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę­šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.

João 1:14

Mat “kiekvienas kūnas­tartum žolynas, ir visa žmogaus garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta, ir jo žiedas nubyra,

bet Viešpaties žodis išlieka per amžius”. Toks yra jums paskelbtas Evangelijos žodis.

1 Pedro 1:24,25

6 Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;

7 mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

8 Prisitvirtink juos kaip ženklą prie savo rankos ir prie kaktos;

9 užrašyk juos ant durų staktų ir savo kiemo vartų.

Deuteronômio 6:6-9

Žolė nuvysta, žiedas nukrinta, bet mūsų Dievo žodis išlieka per amžius”.

Isaías 40:8

Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Mateus 24:35

Taigi tikėjimas­iš klausymo, klausymas­iš Dievo žodžio.

Bet aš klausiu: argi jie negirdėjo? Kaipgi ne! “Po visą žemę pasklido jų garsas, ir jų žodžiai­iki pasaulio pakraščių”.

Romanos 10:17,18