Sabedoria

Pamokysiu tave ir parodysiu kelią, kuriuo turi eiti; tave mano akys lydės.

Salmos 32:8

Viešpatie, vesk mane savo teisume dėl mano priešų. Nutiesk prieš mane savo kelią.

Salmos 5:8

Tu parodysi man gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje­malonumai per amžius.

Salmos 16:11

Be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems.

Romanos 8:28

Palaimintas žmogus, kuris randa išmintį ir įgauna supratimo,

Provérbios 3:13

Tada Viešpats vedžios tave, pasotins tavo sielą sausros metu ir sustiprins tavo kūną; tu būsi kaip palaistytas sodas, kaip neišsenkantis vandens šaltinis.

Isaías 58:11

Nesakyk: “Kodėl seniau buvo geriau negu dabar?” Tai neišmintingas klausimas.

Eclesiastes 7:10

Ar nežinai? Ar negirdėjai? Viešpats, amžinasis Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavargsta, Jo išmintis neišsemiama.

Isaías 40:28

Nesigirk rytdiena, nes nežinai, ką ji tau atneš.

Provérbios 27:1

Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau.

Salmos 119:18

Klausykis patarimo ir priimk pamokymą, kad ateityje būtum išmintingesnis.

Provérbios 19:20

nes Aš jums duosiu tokios iškalbos ir išminties, kad nė vienas jūsų priešininkas negalės nei atsispirti, nei prieštarauti.

Lucas 21:15

Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!

Salmos 90:12

Verkdami jie pareis. Aš paguosiu juos ir vesiu prie vandens upelių tiesiu keliu, kad jie nesukluptų. Aš esu Izraelio tėvas, o Efraimas yra mano pirmagimis”.

Jeremias 31:9

jei šauksiesi pažinimo ir pakelsi balsą, prašydamas supratimo,

tada tu suprasi Viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą.

Provérbios 2:3,5

Pikti žmonės nesupranta teisingumo, o kurie ieško Viešpaties, supranta viską.

Provérbios 28:5

Kas randa mane, randa gyvenimą ir įgis Viešpaties palankumą.

Provérbios 8:35

Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas tarp jūsų tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro kvailas, kad būtų išmintingas.

1 Coríntios 3:18

Su senoliais išmintis, ir ilgaamžiai turi supratimą.

Su Juo išmintis ir galia, Jis išmano ir pamoko.

Jó 12:12,13

Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta.

Tiago 1:5

Kur ateina išdidumas, ten ateina ir gėda, o kur nuolankumas­ ten išmintis.

Provérbios 11:2

1 Jobas atsakydamas tarė:

2 “Tikrai žinau, kad taip yra. Bet kaip žmogus gali būti teisus prieš Dievą?

3 Jei jis ginčytųsi su Juo, negalėtų Jam atsakyti nė į vieną iš tūkstančio.

4 Jis išmintingas širdyje ir galingas jėga. Kas, užsikietinęs prieš Jį, turėjo sėkmę?

Jó 9:1-4

Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška.

Tiago 3:17

12 Bet kur randama išmintis, kur yra supratimo šaltinis?

13 Joks žmogus nežino jos kainos, jos nėra gyvųjų krašte.

14 Gelmė sako: ‘Ji ne pas mane’, jūra sako: ‘Jos nėra manyje’.

15 Jos negali pirkti už auksą nė įsigyti už sidabrą.

16 Negalima jos palyginti su Ofyro auksu nė su oniksu ar safyru.

17 Neprilygsta jai auksas ir krištolas ir negalima jos gauti už brangius aukso dirbinius.

18 Koralai ir perlai neverti minėti, nes išmintis brangesnė už rubinus.

19 Jai neprilygsta Etiopijos topazas, už gryną auksą jos nenupirksi.

20 Iš kur tad ateina išmintis ir kur supratimo šaltinis?

21 Ji yra paslėpta gyvųjų akims, net padangių paukščiai jos nesuranda.

22 Mirtis ir prapultis sako: ‘Mes girdėjome apie jos garsą’.

Jó 28:12-22

Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo”.

Mateus 6:34

Dievas davė šitiems keturiems jaunuoliams išminties bei pažinimo; be to, Danielius suprasdavo visus regėjimus ir sapnus.

Daniel 1:17

Viešpats Dievas davė man miklų liežuvį paguosti nuvargusį. Kiekvieną rytą Jis žadina mane, kad klausyčiau Jo mokymo;

Isaías 50:4

Jūs pamiršote paraginimą, kuris sako jums kaip sūnums: “Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties auklybos ir nenusimink Jo baramas:

nes kurį Viešpats myli, tą griežtai auklėja, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima”.

Hebreus 12:5,6

Vargas einantiems į Egiptą pagalbos, kurie pasitiki žirgais ir kovos vežimais. Kadangi jų tiek daug ir raiteliai tokie gausūs ir stiprūs, jie nesikreipia į Izraelio Šventąjį ir neieško Viešpaties.

Jis yra išmintingas, užleidžia nelaimę ir neatsiima žodžių. Jis pakils prieš nedorėlių namus ir nusikaltėlių padėjėjus.

Isaías 31:1,2

Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi,

branginantys laiką, nes dienos yra piktos.

Efésios 5:15,16

Viešpaties baimė moko išminties, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Provérbios 15:33

Kas įgyja išminties, myli savo sielą; kas laikosi supratimo, tam seksis.

Provérbios 19:8

Išmintingas klausydamas taps išmintingesnis, o protingas gaus išmintingų patarimų,

Provérbios 1:5

Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys­už jūsų mintis.

Isaías 55:9

Išdidumas sukelia ginčus, išmintingieji klauso patarimo.

Provérbios 13:10

Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms,

žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą,­ nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui.

Colossenses 3:23,24

Viešpaties dvasia bus ant jo: dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir Viešpaties baimės.

Bijoti Viešpaties jam bus džiaugsmas. Jis teis ne kaip akys mato ir pasmerks ne kaip ausys girdi.

Isaías 11:2,3

Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas”.

Mateus 12:42

Viešpats išmintimi sukūrė žemę, savo protu įtvirtino dangus.

Provérbios 3:19

vienam išmintingajam Dievui per Jėzų Kristų šlovė per amžius! Amen.

Romanos 16:27

Išmintis yra tokia pat apsauga kaip pinigai, bet pažinimo pranašumas tas, kad išmintis suteikia gyvenimą tam, kuris ją turi.

Eclesiastes 7:12

Tau, žmogau, Jis pasakė, kas gera ir ko Viešpats reikalauja iš tavęs: teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su Dievu.

Miquéias 6:8

Taip patvarkė kareivijų Viešpats; Jo patarimas yra nuostabus ir išmintis didinga.

Isaías 28:29

Nes Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas.

Provérbios 2:6

Romiųjų mintis kreipia į tiesą, savo kelių moko nuolankiuosius.

Salmos 25:9

Išmintingas širdimi priims įstatymus, o tauškiantis kvailystes suklups.

Provérbios 10:8

Net kvailys, jei jis tyli, laikomas išmintingu, ir kas sučiaupia lūpas, laikomas protingu.

Provérbios 17:28

Sumanymai įtvirtinami patarimais, ir kariauti nepradėk neapsvarstęs.

Provérbios 20:18

Tavo malonę leisk man patirti nuo pat ryto, nes Tavimi aš pasitikiu. Parodyk man kelią, kuriuo eiti, nes į Tave keliu savo sielą.

Salmos 143:8

Kvailiui jo kelias atrodo teisingas, bet išmintingas žmogus klauso patarimo.

Provérbios 12:15

Viešpatie, kokia daugybė Tavo darbų! Juos išmintingai padarei, žemę pripildei savo turtų.

Salmos 104:24

Aš vesiu akluosius jiems nežinomais keliais, nepažįstamais takais; pakeisiu jiems tamsą šviesa, kreivus takus­tiesiais. Aš tai įvykdysiu ir jų nepaliksiu.

Isaías 42:16

Viešpatie, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų.

Vesk mane savo tiesa ir mokyk, nes Tu esi mano išgelbėjimo Dievas, laukiu Tavęs visą dieną.

Salmos 25:4,5

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Provérbios 3:5,6

Nes mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano keliai­ne jūsų keliai,­sako Viešpats.­

Isaías 55:8

Nebūk išmintingas savo akyse, bijok Viešpaties ir venk pikto;

Provérbios 3:7

Elkitės protingai su pašaliniais, išnaudodami laiką.

Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti.

Colossenses 4:5,6

Teisiojo burna kalba išmintingai, ir jo liežuvis­kas teisinga,

Salmos 37:30

O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami Jo teismai ir nesusekami Jo keliai!

Romanos 11:33

Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui.

Salmos 119:105

Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai.

Salmos 37:23

23 bet mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims­kvailystė.

24 Bet pašauktiesiems­tiek žydams, tiek graikams­skelbiame Kristų­Dievo jėgą ir Dievo išmintį.

25 Dievo kvailystė išmintingesnė už žmones ir Dievo silpnybė stipresnė už žmones.

1 Coríntios 1:23-25

Kas saugo burną, saugo gyvybę; kas plačiai atveria lūpas, susilauks pražūties.

Provérbios 13:3

Jis sukūrė žemę savo jėga, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangus.

Jeremias 10:12

Kariaudamas klausyk išmintingų patarimų; daug patarėjų suteikia saugumą.

Provérbios 24:6

Viešpatie, aš žinau, kad ne žmogaus rankose yra jo keliai. Nė vienas negali pakreipti savo žingsnių, kaip jis nori.

Jeremias 10:23

Mano tėvų Dieve, giriu Tave ir dėkoju Tau, nes suteikei man stiprybės ir išminties ir dabar apreiškei, ko prašėme­atidengei karaliaus paslaptį”.

Daniel 2:23

Kvailiui nerūpi išmintis, o tik parodyti, kas yra jo širdyje.

Provérbios 18:2

ir įsakė jiems: “Žiūrėkite, ką darote! Jūs teisiate ne dėl žmonių, bet dėl Viešpaties, kuris yra su jumis teismo metu.

2 Crônicas 19:6

“Palaimintas Dievo vardas per amžių amžius, nes Jam priklauso išmintis ir galia!

Daniel 2:20

Žmogus paruošia savo širdį, bet nuo Viešpaties priklauso jo burnos atsakymas.

Provérbios 16:1

Žmogui, kuris Jam patinka, Jis suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą, bet nusidėjėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui. Tai taip pat tuštybė ir vėjo gaudymas.

Eclesiastes 2:26

Didis ir galingas yra Viešpats, Jo išmintis begalinė.

Salmos 147:5

Supratingojo širdis įgyja pažinimo ir išmintingojo ausis pažinimo ieško.

Provérbios 18:15

Tu vesi mane savo patarimu ir galiausiai paimsi į šlovę.

Salmos 73:24

jūs nežinote, kas atsitiks rytoj! Ir kas gi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta.

Tiago 4:14

kad būtų paguostos visų širdys, kad, meile suvienyti, visi pasiektų pažinimo pilnatvės turtus ir pažintų paslaptį Dievo—Tėvo ir Kristaus,

kuriame slypi visi išminties ir pažinimo turtai.

Colossenses 2:2,3

Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą.

Provérbios 14:29

Išmintis daug vertingesnė už auksą, supratimas­už sidabrą.

Provérbios 16:16

Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.

Salmos 37:4

O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ar suprantame,

Jam tebūna šlovė bažnyčioje Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen.

Efésios 3:20,21

Jau trečią kartą keliauju pas jus. “Dviejų ar trijų liudytojų lūpomis bus patvirtintas kiekvienas žodis”.

2 Coríntios 13:1

Tau einant, jie lydės tave, tau atsigulus, jie saugos tave, tau pabudus, jie kalbės su tavimi.

Provérbios 6:22

Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Teparodo geru elgesiu savo darbus su išmintingu romumu.

Tiago 3:13

Ką gali, daryk dabar, nes kape, į kurį eisi, nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, nei išminties.

Eclesiastes 9:10

Tiesa, tarp subrendusiųjų mes skelbiame išmintį, tačiau tai išmintis ne šio pasaulio ir ne šio pasaulio valdovų, kurie pranyks.

Mes skelbiame paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti,

1 Coríntios 2:6,7

Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,

bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.

Salmos 1:1,2

Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančius daro supratingus.

Salmos 119:130

Tad neteiskite pagal išorę, bet teiskite teisingai”.

João 7:24

Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius.

Provérbios 16:9

Mokyk mane vykdyti Tavo valią, nes Tu esi mano Dievas. Tavo geroji dvasia tegul veda mane tiesiu keliu.

Dėl savo vardo, Viešpatie, atgaivink mane. Dėl savo teisumo iš visų bėdų išvesk mano sielą.

Salmos 143:10,11

Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.

Colossenses 3:16

Viešpatie, pamokyk mane savo kelio ir vesk mane tikru taku dėl mano priešų.

Salmos 27:11

Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos.

Mateus 7:24

Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus.

Provérbios 1:7