Seguir

Skubiai ir nedelsdamas vykdau Tavo įsakymus.

Salmos 119:60

Sekite Viešpatį, jūsų Dievą, Jo bijokite, vykdykite Jo paliepimus ir klausykite Jo balso; Jam tarnaukite ir prie Jo glauskitės.

Deuteronômio 13:4

Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

João 15:8

Kas man tarnauja, tegul seka paskui mane; ir kur Aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnauja, tą pagerbs mano Tėvas.

João 12:26

Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus”.

João 13:35

Vaikščiokite keliais, kuriuos Viešpats, jūsų Dievas, jums nurodė, kad būtumėte gyvi, kad jums gerai sektųsi ir ilgai gyventumėte žemėje, kurią paveldėsite”.

Deuteronômio 5:33

Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi Viešpaties ir vaikščioja Jo keliais!

Salmos 128:1

Taip ir tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs.

Tiago 2:17

Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją­mūsų Viešpatį Jėzų,

teištobulina jus kiekvienam geram darbui, kad vykdytumėte Jo valią, Jam veikiant jumyse, kas Jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

Hebreus 13:20,21

Jėzus vėl prabilo: “Aš­pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą”.

João 8:12

Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Efésios 2:10

Jėzus kalbėjo įtikėjusiems Jį žydams: “Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai;

ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”.

João 8:31,32

Nepasuk nei dešinėn, nei kairėn. Patrauk savo koją nuo pikto”.

Provérbios 4:27

Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.

Marcos 8:34

Jėzus atsakė: “Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane”.

Mateus 19:21

Juk jūs tam pašaukti; ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis.

1 Pedro 2:21

Viešpats bus su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs; nebijok ir nenusigąsk!”

Deuteronômio 31:8

Kreipk mano žingsnius pagal savo žodžius, kad neteisybė man neviešpatautų.

Salmos 119:133

Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai.

Salmos 37:23

Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę.

2 Tessalonicenses 3:5

O jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, tai šiandien apsispręskite, kam norite tarnauti: dievams, kuriems tarnavo jūsų tėvai, gyvenusieji anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje gyvenate. Bet aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui”.

Josué 24:15

Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią.

Gálatas 5:25

Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs.

Mateus 10:38

Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui.

Colossenses 3:17

Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai,

Efésios 5:1