Todo Poderoso

Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena.

Salmos 24:1

Iš Tavęs ateina turtai ir garbė, Tu viskam karaliauji. Tavo rankoje yra jėga ir galybė, Tu gali išaukštinti ir suteikti stiprybės.

1 Crônicas 29:12

Jis sakė: “Aba, Tėve, Tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu”.

Marcos 14:36

“Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Nieko Tau nėra negalimo.

Jeremias 32:17

Viešpats padaro beturtį ir turtingą. Jis pažemina ir išaukština.

1 Samuel 2:7

“Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga”,­sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, Visagalis.

Apocalipse 1:8

Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, Jo didybė neištiriama.

Salmos 145:3

Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga.

Efésios 6:10

Jis apreiškia gilybes ir paslaptis, žino, kas yra tamsoje, ir šviesa yra aplinkui Jį.

Daniel 2:22

Aš palaiminsiu jas ir savo kalno apylinkes, Aš duosiu lietaus tinkamu metu; tai bus mano palaiminimų lietus.

Ezequiel 34:26

Jo neregimosios ypatybės­Jo amžinoji galybė ir dievystė­nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami.

Romanos 1:20

Kareivijų Viešpatie, atgaivink mus, apšviesk mus savo veidu, tai būsime išgelbėti.

Salmos 80:19

Dar mano liežuvis nepratarė žodžio, Tu, Viešpatie, jau viską žinai.

Salmos 139:4

“Aš Viešpats, kiekvieno kūno Dievas. Ar yra man kas nors per sunku?

Jeremias 32:27

Tavo, Viešpatie, yra didybė ir galybė, ir pergalė, ir šlovė, ir išaukštinimas, nes Tau priklauso visa danguje ir žemėje. Viešpatie, Tavo yra karalystė ir Tu esi valdovas virš visko.

1 Crônicas 29:11

Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka,

sako Viešpačiui: “Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!”

Salmos 91:1,2

Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis,

nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

Romanos 8:38,39

nes Dievui nėra negalimų dalykų”.

Lucas 1:37

Amžių Karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam išmintingajam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius! Amen.

1 Timóteo 1:17

Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes Tas, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje.

1 João 4:4