Trabalho

10 Dar būdami pas jus, mes įsakėme: “Kas nenori dirbti­tenevalgo!”

11 Nes mes girdime, kad kai kurie pas jus tinginiauja, nieko nedirba, tik kišasi į svetimus reikalus.

12 Tokiems įsakome ir juos raginame per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną.

2 Tessalonicenses 3:10-12

Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo šlovei.

1 Coríntios 10:31

Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms,

Colossenses 3:23

6 Tinginy, eik pas skruzdę, apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas.

7 Ji neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo,

8 bet paruošia sau maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas.

9 Ar ilgai miegosi, tinginy? Kada atsikelsi iš savo miego?

10 Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi sudėjęs rankas,

11 ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas.

Provérbios 6:6-11

Kas tingi dirbti, yra naikintojo brolis.

Provérbios 18:9

Kiekvienas darbas yra pelningas, o tušti plepalai veda į skurdą.

Provérbios 14:23

Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui.

Colossenses 3:17

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių darys, nes Aš einu pas savo Tėvą.

João 14:12

Darbštus valdys, o tinginys bus verčiamas dirbti.

Provérbios 12:24

Viską, ką darote, darykite su meile.

1 Coríntios 16:14

Aš supratau, kad žmonėms nėra nieko geresnio, kaip linksmintis ir daryti gera savo gyvenime.

Tai yra Dievo dovana, kad žmogus valgo, geria ir džiaugiasi savo darbo gėrybėmis.

Eclesiastes 3:12,13

Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų,

kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje.

Filipenses 2:14,15

Tingi ranka daro beturtį, o stropiojo ranka praturtina.

Provérbios 10:4

Viešpaties palaiminimas daro turtingą ir sielvarto neatneša.

Provérbios 10:22

Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį.

2 Timóteo 2:15

Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo sumanymai pasiseks.

Provérbios 16:3

O Dievas gali jus gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais būtumėme aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui,

2 Coríntios 9:8

Du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą.

Eclesiastes 4:9

Kas mėgsta miegoti, tampa beturtis; atsimerk ir turėsi pakankamai maisto.

Provérbios 20:13

Nes jis nedaug atsimins savo gyvenimo dienų, kadangi Dievas džiugina jo širdį.

Eclesiastes 5:19

Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms,

žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą,­ nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui.

Colossenses 3:23,24

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,

kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

2 Timóteo 3:16,17

Kiekvienam žmogui, kuriam Dievas suteikė turto ir lobių ir leido jam valgyti, imti savo dalį ir džiaugtis savo darbu, tai yra Dievo dovana.

Eclesiastes 5:18

Vienišas žmogus, neturįs nei sūnaus, nei brolio, triūsia be galo, ir jo akys nepasisotina turtais. Jis nepagalvoja: “Kodėl aš triūsiu ir užginu gėrybių savo sielai?” Tai taip pat tuštybė ir nereikalingas vargas!

Eclesiastes 4:8

Žiūrėkime savęs, kad neprarastume, ką esame nuveikę, bet kad gautume visą atlygį.

2 João 1:8

stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir dirbti savo rankomis, kaip jums įsakėme.

Taip jūs deramai elgsitės pašalinių akyse ir jums nieko netrūks.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Lengvai įgytas turtas greitai sunyksta, kas kaupia dirbdamas­ praturtėja.

Provérbios 13:11

Toliau stebėjau žmonių darbą ir jų pastangas, dėl kurių žmogui pavydi jo kaimynas. Tai irgi tuštybė ir vėjo gaudymas.

Eclesiastes 4:4

Bet tai man nesvarbu, ir aš nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik su džiaugsmu baigčiau savo bėgimą ir tarnavimą, kurį gavau iš Viešpaties Jėzaus: liudyti Dievo malonės Evangeliją.

Atos 20:24

Ką gali, daryk dabar, nes kape, į kurį eisi, nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, nei išminties.

Eclesiastes 9:10

Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms,

žinodami, jog kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei daro ką gera, gaus atlyginimą iš Viešpaties.

Efésios 6:7,8

Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausūs Viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.

1 Coríntios 15:58

Viešpatie, Dieve, būk mums geras, įtvirtink mūsų darbus, daryk mūsų darbus sėkmingus!

Salmos 90:17

Kas gi jums pakenks, jei darysite gera?

1 Pedro 3:13

Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos?

Mateus 6:26

Kas vogdavo, tegu daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam.

Efésios 4:28

Taigi sabato poilsis tebepasilieka Dievo tautai,

nes, kas įeina į Jo poilsį, taip pat ilsisi po savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų.

Hebreus 4:9,10