Vida

Kai kūnas ir širdis sunyksta, Dievas yra mano širdies stiprybė ir mano dalis per amžius.

Salmos 73:26

13 Tu mano širdį sukūrei, sutvėrei mane motinos įsčiose.

14 Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.

15 Nė vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo Tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai buvau tveriamas žemės gelmėse.

16 Tavo akys matė mane dar negimusį ir Tavo knygoje buvo viskas surašyta: dienos, kurias man skyrei, kai dar nė vienos jų nebuvo.

Salmos 139:13-16

Klausyk, mano sūnau, ir priimk mano žodžius, kad ilgai gyventum.

Provérbios 4:10

Kas saugo burną, saugo gyvybę; kas plačiai atveria lūpas, susilauks pražūties.

Provérbios 13:3

Viešpatie, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų.

Salmos 25:4

Kas įgyja išminties, myli savo sielą; kas laikosi supratimo, tam seksis.

Provérbios 19:8

Jis pasakė jiems: “Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos”.

Lucas 12:15

Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai?

Marcos 8:36

Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Teparodo geru elgesiu savo darbus su išmintingu romumu.

Tiago 3:13

25 “Todėl sakau jums: nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį?

26 Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos?

27 O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per sprindį pridėti sau ūgio?

Mateus 6:25-27

Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės”.

João 7:38

“Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų.

Tegu jis nusigręžia nuo pikto ir daro gera, teieško ramybės ir tesiveja ją.

1 Pedro 3:10,11

Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.

Gálatas 2:20

Tikrai, gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius.

Salmos 23:6

Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties.

Hebreus 12:14

Viešpaties baimė­gyvenimo šaltinis, apsaugantis nuo mirties pinklių.

Provérbios 14:27

Žili plaukai­šlovės vainikas, jei įgytas teisumo kelyje.

Provérbios 16:31

Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!

Salmos 90:12

Jėzus jam sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

João 14:6

Mūsų metų skaičius yra septyniasdešimt, o stipresniųjų­aštuoniasdešimt. Dauguma jų praeina varge ir kančiose. Jie greitai praeina, ir mes išnykstame.

Salmos 90:10

Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų.

João 17:3

Viešpats saugos tave nuo viso pikto, Jis saugos tavo sielą.

Viešpats saugos tavo įėjimą ir išėjimą dabar ir per amžius.

Salmos 121:7,8

Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė.

Provérbios 4:23

stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir dirbti savo rankomis, kaip jums įsakėme.

Taip jūs deramai elgsitės pašalinių akyse ir jums nieko netrūks.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.

Êxodo 20:12

Jėzus atsakė: “Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

João 6:35

Viešpačiui giedosiu, kol gyvensiu, giedosiu gyrių Dievui, kol gyvas būsiu.

Salmos 104:33

Ir Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela.

Gênesis 2:7

4 Viešpatie, leisk sužinoti mano pabaigą ir skaičių mano dienų, kad žinočiau, koks menkas aš esu.

5 Mano dienų tik sprindis, mano amžius kaip niekas Tavo akivaizdoje. Kaip kvapas yra žmogaus gyvenimas.

6 Kaip šešėlis vaikščioja žmogus, tuščiai stengiasi; krauna turtus ir nežino, kam jie atiteks.

Salmos 39:4-6

Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.

Romanos 12:2

mes gyvename tikėjimu, o ne regėjimu,—

2 Coríntios 5:7

Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro pikta.

Salmos 37:7

Kas seka teisumą ir gailestingumą, suranda gyvenimą, teisumą ir garbę.

Provérbios 21:21

Palaimintas žmogus, kuris ištveria pagundymą, nes, kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Viešpats pažadėjo Jį mylintiems.

Tiago 1:12

Kas priima pamokymus, eina gyvenimo keliu, o kas atmeta perspėjimus, klaidžioja.

Provérbios 10:17

Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms,

žinodami, kad iš Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą,­ nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui.

Colossenses 3:23,24

Atpildas už nuodėmę­mirtis, o Dievo dovana­amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Romanos 6:23

Tu mano uola ir tvirtovė. Dėl savo vardo vesk ir saugok mane,

Salmos 31:3

Vieno dalyko prašau, Viešpatie, ir to vieno trokštu­gyventi Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas, stebėti Viešpaties grožį ir lankyti Jo šventyklą.

Salmos 27:4

Niekada neužmiršiu Tavo potvarkių, nes jais Tu atgaivinai mane.

Salmos 119:93

Jei mylėsi Viešpatį, savo Dievą, vaikščiosi Jo keliais ir laikysies Jo paliepimų bei įsakymų, būsi gyvas; Jis padaugins ir palaimins tavo palikuonis žemėje, kurios paveldėti eini.

Deuteronômio 30:16

Jėzus jai tarė: “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas.

Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ar tai tiki?”

João 11:25,26

Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą,­kad apsčiai jo turėtų.

João 10:10

Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi.

Eclesiastes 3:1

34 Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.

35 Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.

36 Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai?

37 Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?!

38 Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai Jis ateis savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais”.

Marcos 8:34-38

Visa, kas kvėpuoja, tegiria Viešpatį! Girkite Viešpatį!

Salmos 150:6

Tu turi gyvenimo šaltinį; Tavo šviesoje matome šviesą.

Salmos 36:9

Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi,

branginantys laiką, nes dienos yra piktos.

Efésios 5:15,16

Kaip vanduo atspindi veidą, taip žmogaus širdis atspindi žmogų.

Provérbios 27:19

12 Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti?

13 Sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų.

14 Šalinkis pikto ir daryk gera. Ieškok ir siek taikos.

Salmos 34:12-14