Vizinho

Antrasis panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu”.

Marcos 12:31

Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą.

Gálatas 6:2

Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save.

Romanos 12:10

Juk įsakymai: “Nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliudyk, negeisk” ir kiti, yra sutraukti į šį posakį: “Mylėk savo artimą kaip save patį”.

Romanos 13:9

Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles.

Isaías 1:17

Viešpats teaugina jus ir gausiai tepraturtina meile vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime,­

1 Tessalonicenses 3:12

Teišsilaiko broliška meilė.

Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, priėmė viešnagėn angelus.

Hebreus 13:1,2

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip Aš jus pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą.

João 13:34

Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui jo labui ir pažangai.

Romanos 15:2

Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios: mes turime mylėti vieni kitus.

1 João 3:11

Visų pirma karštai mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia gausybę nuodėmių.

1 Pedro 4:8

Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra: lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu.

Tiago 1:27

Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje: “Mylėk savo artimą kaip save patį”.

Gálatas 5:14

Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tebūna įsitikinęs pagal savo išmanymą.

Romanos 14:5

Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote.

1 Tessalonicenses 5:11

Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

Gálatas 6:10

Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai Įstatymas ir Pranašai”.

Mateus 7:12

Niekas teneieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam.

1 Coríntios 10:24

Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, draugiški.

1 Pedro 3:8

Meilė nedaro blogo artimui. Todėl meilė­įstatymo išpildymas.

Romanos 13:10

Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau nuspręskime neduoti broliui akstino nupulti ar pasipiktinti.

Romanos 14:13

Esi nepateisinamas, kas bebūtum, žmogau, kuris teisi kitą. Juk teisdamas kitą, pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi.

Romanos 2:1

Kenčiantis turėtų susilaukti gailestingumo iš savo draugo, tačiau jis atsisako Visagalio baimės.

Jó 6:14

Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite.

Colossenses 3:13

Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save

Filipenses 2:3