Ezequiel 15

1 Lời của CHÚA phán cùng tôi:

2 "Hỡi con người, gỗ cây nho thì có hơn gì gỗ các cành cây khác trong rừng không?

3 Gỗ nó có làm được gì không? Người ta có dùng nó làm móc treo vật gì không?

4 Này, nếu cây nho bị ném vào lửa làm củi đốt; nếu hai đầu đều bị thiêu đốt, khúc giữa bị cháy xém thì cây nho đó còn ích lợi gì không?

5 Này, khi nó còn nguyên vẹn nó không được dùng làm gì cả; huống gì khi nó đã bị lửa thiêu đốt và cháy xém thì nó còn được dùng để làm việc gì nữa?

6 Vậy, CHÚA phán như vầy: Như Ta đã lấy gỗ cây nho giữa những cây khác trong rừng làm củi đốt, Ta cũng sẽ làm như vậy với dân cư Giê-ru-sa-lem.

7 Ta sẽ hướng mặt Ta nghịch cùng chúng nó; dù chúng nó thoát khỏi lửa thì lửa cũng sẽ thiêu đốt chúng và chúng nó sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi Ta hướng mặt nghịch cùng chúng nó.

8 Ta sẽ làm cho đất hoang phế vì chúng nó đã bất trung. CHÚA tuyên bố như vậy."