Provérbios 2

1 Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận những lời taVà trân trọng giữ gìn các điều răn ta trong lòng.

2 Nếu tai con lắng nghe sự khôn ngoan;Và lòng con hướng về sự hiểu biết;

3 Phải, nếu con kêu nài sự sáng suốt;Nếu con cất tiếng xin sự hiểu biết;

4 Nếu con tìm nó như tìm bạc,Và kiếm nó như kiếm châu báu ẩn giấu;

5 Bấy giờ con sẽ hiểu sự kính sợ CHÚAVà tìm thấy sự hiểu biết Đức Chúa Trời.

6 Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan;Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài.

7 Ngài tích lũy sự khôn ngoan cho người ngay thẳng;Ngài là thuẫn đỡ cho những kẻ sống chính trực.

8 Ngài giữ gìn lối đi của người công bình;Bảo vệ đường lối của kẻ kính sợ Ngài.

9 Bấy giờ con sẽ hiểu sự công chính,Công bình và bình đẳng cùng mọi đường lối tốt đẹp.

10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào lòng con;Sự hiểu biết sẽ làm linh hồn con thích thú.

11 Sự khôn khéo sẽ giữ gìn conVà sự sáng suốt sẽ bảo vệ con;

12 Giải cứu con khỏi con đường tà,Khỏi kẻ nói lời tai ác;

13 Khỏi kẻ từ bỏ con đường ngay thẳng,Không đi theo đường lối tối tăm.

14 Là kẻ vui vẻ để làm việc dữ;Thích thú trong hành động tai ác gian tà;

15 Kẻ có lối đi quanh co,Có đường lối xảo quyệt;

16 Giải cứu con khỏi người đàn bà dâm loạn;Là người đàn bà xa lạ có lời nói ngọt ngào;

17 Nàng đã lìa bỏ bạn đời của tuổi thanh xuân;Quên giao ước của Đức Chúa Trời mình.

18 Vì nhà nàng chìm xuống cõi chết;Đường lối nàng dẫn tới Âm Ty.

19 Mọi kẻ đến với nàng đều không trở lại,Và cũng không đạt được con đường sự sống.

20 Vậy, con hãy đi theo con đường của người thiệnVà giữ lấy đường lối của người công chính.

21 Vì những người ngay thẳng sẽ được ở trong đất hứaVà những người trọn vẹn vẫn còn ở tại đó luôn.

22 Nhưng những kẻ ác sẽ bị diệt trừ khỏi đấtVà những người xảo trá sẽ bị bứng khỏi vùng đất ấy.