Agradecimento pela Família

Nhờ sự phong phú của Ngài, chúng ta hết thảy đều được hết ân phúc nầy đến ân phúc khác.

João 1:16

3 Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban;Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng.

4 Các con trai sinh trong thời tuổi trẻKhác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ.

5 Phước cho người nàoCó đầy chúng trong bao đựng tên mình.Người sẽ không bị hổ thẹnKhi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.

Salmos 127:3-5

Chúng tôi làm sao có thể đủ lời cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em vì tất cả niềm vui mà nhờ anh chị em chúng tôi có trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta.

1 Tessalonicenses 3:9

Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài.

Tiago 1:17

Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến anh chị em.

Filipenses 1:3

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài.

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.

Salmos 103:1,2

Bấy giờ các bà nói với Na-ô-mi rằng: "Thật đáng chúc tụng CHÚA, là Đấng không để cho bà chẳng có người chuộc lại sản nghiệp của bà. Nguyện danh của người ấy được tôn trọng trong Y-sơ-ra-ên.

Người ấy sẽ khôi phục lại cuộc đời bà và là người giúp đỡ bà dưỡng già. Vì con dâu bà thương yêu bà, con dâu ấy quý cho bà hơn bảy con trai. Con dâu bà đã sinh con cho người ấy."

Rute 4:14,15

Cháu chắt là mão triều thiên của người già.Sự vinh hiển của các con là cha mẹ.

Provérbios 17:6

Chúng ta sẽ không giấu diếm những điều này với con cháu chúng ta,Nhưng thuật lại cho hậu thếNhững điều đáng ca ngợi của CHÚA,Quyền năng của Ngài cùng những phép lạ Ngài đã làm.

Salmos 78:4

Hỡi các dân tộc, hãy dâng lên CHÚA,Hãy dâng lên CHÚA vinh quang và sức mạnh.

1 Crônicas 16:28

Tôi cầu xin Ngài cho tôi đứa con này. CHÚA đã ban cho tôi điều tôi cầu xin Ngài.

1 Samuel 1:27

Kẻ sống, chỉ kẻ sống mới cảm tạ NgàiNhư tôi đã làm hôm nay.Người cha sẽ dạy cho con cáiBiết sự thành tín của Ngài.

Isaías 38:19