Ajuda

Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta; vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì cho phải lẽ, nhưng chính Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên xiết không nói được.

Đấng xét thấu lòng dạ con người biết ý tưởng của Đức Thánh Linh, vì Ngài cầu nguyện thay cho các thánh đồ theo như ý của Đức Chúa Trời.

Romanos 8:26,27

Nếu CHÚA đã không giúp đỡ tôiThì linh hồn tôi đã sớm ở nơi Âm Phủ.

Salmos 94:17

Chúc tụng CHÚA, vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi.

CHÚA là sức mạnh và thuẫn đỡ cho tôi,Lòng tôi tin cậy nơi Ngài và được giúp đỡ.Lòng tôi cũng hân hoanVà ca hát cảm tạ Ngài.

Salmos 28:6,7

Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.

Mateus 11:28

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta.Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân.

Salmos 46:1

Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời.

João 14:16

Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,Đấng nắm tay phải ngươiVà phán cùng ngươi: Đừng sợ,Chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi.

Isaías 41:13

Nhưng sự cứu rỗi người công chính đến từ CHÚA,Ngài là thành lũy của họ trong lúc gian nguy.

CHÚA giúp đỡ và giải cứu họ,Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho,Vì họ đã trú ẩn nơi Ngài.

Salmos 37:39,40

Kìa, Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ tôi,Chúa là Đấng gìn giữ linh hồn tôi.

Salmos 54:4

Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi chúng tôi,Xin giúp đỡ chúng tôi vì vinh quang của Danh Ngài;Xin cứu chuộc và tha thứ tội lỗi chúng tôiVì cớ Danh Ngài.

Salmos 79:9

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.

1 Pedro 5:7

Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,Đấng sáng tạo nên trời và đất.

Salmos 121:2

Chúa che chở và giải cứu con,Chúa hạ mình xuống để nâng con lên.

2 Samuel 22:36

Lạy Chúa, là Đấng cứu rỗi tôi,Xin hãy mau mau giúp đỡ tôi.

Salmos 38:22