Bíblia

22 Vì người Do Thái đòi hỏi dấu lạ còn người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan.

23 Nhưng chúng ta truyền giảng Phúc Âm về Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá, là điều người Do Thái cho là nhục hình và người ngoại quốc cho là ngu dại.

24 Nhưng đối với những người được Chúa kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, Chúa Cứu Thế là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 1:22-24

ta long trọng truyền bảo con: Hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng kiên nhẫn để giáo huấn.

2 Timóteo 4:2

30 Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đọc sách tiên tri I-sa, liền hỏi: "Ông có hiểu những điều ông đang đọc đó không?"

31 Thái giám đáp: "Nếu không ai hướng dẫn làm sao tôi hiểu được?" Thái giám mời Phi-líp lên xe ngồi với mình.

32 Đoạn Kinh Thánh thái giám đang đọc là:Người bị dắt đi như chiên đến lò thịt,Như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông;Thế mà Người chẳng mở miệng.

Atos 8:30-32

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng Đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng?

15 Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép:"Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!"

16 Nhưng không phải tất cả mọi người đều vâng theo Phúc Âm. Vì I-sa có nói: "Lạy Chúa! Ai chịu tin lời rao truyền của chúng con?"

17 Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng.

Romanos 10:14-17

Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và sau là người Hy Lạp.

Vì trong Phúc Âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin như Kinh Thánh chép: "Này, người công chính sẽ sống bởi đức tin."

Romanos 1:16,17

Ngài trả lời: "Kinh Thánh chép: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời!’"

Mateus 4:4

Những người này cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không.

Atos 17:11

Bởi vì cứ theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thế gian cậy sự khôn ngoan riêng của mình không nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài vui lòng dùng điều bị coi là ngu dại của việc truyền giảng Phúc Âm để cứu rỗi những người tin.

1 Coríntios 1:21

Phi-líp bắt đầu từ đoạn Kinh Thánh ấy mà truyền giảng về Đức Giê-su cho thái giám.

Atos 8:35

Thật vậy, Ê-xơ-ra chuyên tâm nghiên cứu và thực hành luật pháp Đức Chúa Trời, cũng như dạy dỗ đạo luật và quy chế Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên.

Esdras 7:10

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người.

Hebreus 4:12

Hãy đi, truyền giảng rằng: ‘Nước Thiên Đàng đã đến gần.’

Mateus 10:7

6 Tôi ngạc nhiên thấy anh chị em vội vã từ bỏ Đấng đã kêu gọi anh chị em bởi ân sủng Chúa Cứu Thế để theo một phúc âm khác.

7 Không có phúc âm nào khác đâu, chỉ có mấy người làm rối trí anh chị em và muốn xuyên tạc Phúc Âm của Chúa Cứu Thế.

8 Nhưng nếu có ai, dù chính mình chúng tôi hay một thiên sứ từ trời truyền bá một phúc âm nào khác với Phúc Âm chúng tôi đã truyền giảng cho anh chị em thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa.

9 Như chúng tôi đã nói, nay tôi xin nói lại: Nếu ai truyền cho anh chị em một phúc âm nào khác với Phúc Âm anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa.

Gálatas 1:6-9

Tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng.

Romanos 15:4

Có lời CHÚA phán với Xa-cha-ri:

Zacarias 7:8

Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là chân lý.

João 17:17

Vì như mưa và tuyếtTừ trời rơi xuống,Nó không trở lại trờiNhưng tưới đất,Làm cho đất đượm mầu và nẩy nở;Đem lại hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho người ăn.

Này, lời đã ra từ miệng Ta,Sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả,Nhưng sẽ làm điều Ta đã địnhVà hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.

Isaías 55:10,11

Ta cảnh cáo mọi người nghe các lời tiên tri trong sách này: "Nếu ai thêm điều gì vào sách này thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho kẻ ấy những tai họa đã ghi trong sách này.

Còn ai bớt lời nào trong sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất phần của kẻ ấy trong cây hằng sống và thành phố thánh mà sách này đã ghi."

Apocalipse 22:18,19

Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch?Phải tuân giữ lời Chúa.

Salmos 119:9

Bản chất của lời Chúa là chân lý;Tất cả các phán quyết công chính của Chúa là đời đời.

Salmos 119:160

Bấy giờ, có lời của CHÚA đến với Ê-li rằng:

1 Reis 17:8

Các người nghiên cứu Kinh Thánh, vì các người tin rằng trong đó có sự sống vĩnh phúc. Chính Kinh Thánh cũng làm chứng về Ta.

João 5:39

CHÚA phán với Giê-rê-mi:

Jeremias 33:19

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính,

hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.

2 Timóteo 3:16,17

12 Chúng ta không tiếp nhận thần trí của thế gian, nhưng nhận Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu những ân phúc Đức Chúa Trời ban cho mình.

13 Chúng tôi truyền giảng không phải bằng lời nói khôn ngoan do loài người dạy dỗ nhưng do Đức Thánh Linh dạy dỗ, giải thích những vấn đề thiêng liêng cho người thuộc linh.

14 Nhưng người tự nhiên không thể nhận những ân phúc do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban, vì cho rằng đó là những điều ngu dại; họ cũng không thể hiểu nổi vì phải nhờ Đức Thánh Linh mà suy xét.

1 Coríntios 2:12-14

Vì Chúa Cứu Thế không sai tôi làm phép báp-tem nhưng đi truyền bá Phúc Âm, không phải bằng lời nói khôn khéo e rằng sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá sẽ trở nên vô ích chăng.

1 Coríntios 1:17

Trên hết mọi sự, anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người được.

Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời.

2 Pedro 1:20,21

1 Thần của CHÚA ở trên TaVì CHÚA đã xức dầu cho TaĐặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ.Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ,Công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy,Loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích;

2 Công bố năm thi ân của CHÚAVà ngày báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta;Ngài sai Ta đi an ủi mọi kẻ than khóc;

3 Đặng ban cho những kẻ than khóc ở Si-ônMão hoaThay vì tro bụi,Dầu vui vẻThay vì than khóc,Áo choàng ca ngợiThay vì tinh thần sầu thảm;Họ sẽ được gọi là cây sồi công chính,Cây CHÚA đã trồngĐể bày tỏ vinh hiển Ngài.

Isaías 61:1-3

Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi."

Mateus 24:35

Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời." Lời đó, chính là Phúc Âm đã được rao truyền cho anh chị em.

1 Pedro 1:25

15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

16 Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính,

17 hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.

2 Timóteo 3:15-17

Lời CHÚA phán với Giô-ên, con Phê-thu-ên.

Joel 1:1

Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý.

2 Timóteo 2:15

18 Đức Giê-su đến gần và bảo các môn đệ: "Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta.

19 Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh,

20 dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế."

Mateus 28:18-20

Trong khi chờ ta đến, con hãy chuyên tâm đọc Kinh Thánh trong các buổi học, khuyến khích và dạy dỗ các tín hữu.

1 Timóteo 4:13

Phao-lô theo thói quen vào hội đường và liên tiếp trong ba ngày Sa-bát, dùng Kinh Thánh tranh luận với người Do Thái,

giải thích và chứng minh rằng Chúa Cứu Thế phải chịu thống khổ và sống lại từ kẻ chết. Ông nói: "Đức Giê-su này mà tôi rao truyền cho các ông đây chính là Chúa Cứu Thế!"

Atos 17:2,3

25 Ngài trách: "Các anh sao tối trí, và sao chậm tin mọi điều các nhà tiên tri đã nói!

26 Chẳng phải Chúa Cứu Thế phải bị thống khổ thể ấy mới bước vào vinh quang của Ngài sao?"

27 Rồi bắt đầu từ Môi-se và qua tất cả các tiên tri Ngài giải nghĩa những điều về Ngài trong cả Kinh Thánh cho họ.

Lucas 24:25-27

Mọi lời của Đức Chúa Trời đều tinh khiết;Ngài là cái khiên cho những người trú ẩn nơi Ngài.

Chớ thêm vào lời của Ngài;E rằng Ngài sẽ quở trách ngươi và ngươi bị coi là kẻ nói dối.

Provérbios 30:5,6

Bấy giờ có tiếng của CHÚA phán cùng

Isaías 38:4

Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa là cho sự cứu rỗi, cũng như Phao-lô, anh em yêu dấu của chúng ta đã viết cho anh chị em theo sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho ông.

Trong tất cả các thư tín, ông đều nói như vậy về những vấn đề nầy. Các thư của người có những điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát, không vững vàng xuyên tạc, như họ đã làm đối với các phần Kinh Thánh khác, đưa đến sự hủy diệt cho chính mình.

2 Pedro 3:15,16

Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vị tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài.

1 Pedro 2:9

Sấm ngôn: Lời của CHÚA cậy Ma-la-chi phán cùng dân Y-sơ-ra-ên.

Malaquias 1:1