Buscar a Deus

Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Ngài;Hãy luôn luôn tìm kiếm mặt Ngài.

1 Crônicas 16:11

nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất."

Atos 1:8

Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tăng cường con người bề trong của anh chị em.

Efésios 3:16

Còn con, hỡi Sa-lô-môn, con ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha con, hãy hết lòng và hết linh hồn mà phục vụ Ngài vì CHÚA dò xét mọi tấm lòng và biết mọi ý định, tư tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, con sẽ gặp được; nhưng nếu con từ bỏ Ngài thì Ngài sẽ loại bỏ con đời đời.

1 Crônicas 28:9

Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được,Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.

Isaías 55:6

Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi,Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài.Linh hồn tôi khát khao Chúa,Thể xác tôi mong ước NgàiNhư mảnh đất khô khan,Nứt nẻ, không có nước.

Salmos 63:1

Nương náu mình nơi CHÚATốt hơn là tin cậy loài người.

Nương náu mình nơi CHÚATốt hơn là tin cậy vua chúa.

Salmos 118:8,9

29 Ngài ban năng lực cho người kiệt lực;Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức.

30 Ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi;Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ.

31 Nhưng ai trông cậy nơi CHÚASẽ được phục hồi sức mới,Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng;Chạy mà không mệt nhọc,Đi mà không kiệt sức.

Isaías 40:29-31

Người nào tìm được một người vợ tìm được phúc lành,Và hưởng ân huệ từ CHÚA.

Provérbios 18:22

"Những kẻ vốn chẳng hỏi Ta thì Ta sẵn sàng để cho cầu khẩn.Những kẻ vốn không tìm kiếm Ta thì Ta sẵn sàng cho gặp.Ta đã phán cùng một nước không được gọi bằng danh Ta:‘Ta đây, Ta đây này.’

Isaías 65:1

Nguyện CHÚA ban thưởng cho con vì những việc con làm. Nguyện CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng con đã chọn đến núp dưới bóng cánh Ngài, ban thưởng cho con thật đầy đủ."

Rute 2:12

Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng."

Jeremias 29:13

Phước cho những người gìn giữ lời chứng của Chúa;Hết lòng tìm kiếm Ngài.

Salmos 119:2

1 Thần của Đức Chúa Trời đến trên A-xa-ri, con trai Ô-đết;

2 Người đến và thưa với vua A-sa: "Tâu vua A-sa cùng tất cả người Giu-đa và Bên-gia-min, xin hãy nghe tôi, CHÚA ở cùng các ngươi khi các ngươi ở cùng Ngài; nếu các ngươi tìm kiếm Ngài, các ngươi sẽ gặp được; nếu các ngươi từ bỏ Ngài, Ngài sẽ từ bỏ các ngươi.

3 Đã lâu nay, Y-sơ-ra-ên không có một Đức Chúa Trời thật; không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng không có kinh luật.

4 Nhưng trong khi hoạn nạn, họ quay trở lại cùng CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tìm kiếm Ngài và Ngài cho họ gặp được.

5 Vào thời ấy việc đi lại không được an toàn vì dân cư trong các xứ bị loạn lạc lớn.

6 Nước này bị nước kia giày đạp; thành này bị thành nọ tấn công vì Đức Chúa Trời giáng đủ mọi điều khốn khổ xuống làm chúng rối loạn.

7 Nhưng các ngươi, hãy can đảm lên, đừng buông xuôi bỏ cuộc vì công việc các ngươi làm sẽ được thưởng."

8 Khi vua A-sa nghe những lời này và lời tiên tri của tiên tri Ô-đết thì vua được can đảm. Vua dẹp bỏ tất cả những hình tượng gớm ghiếc trong khắp lãnh thổ Giu-đa, Bên-gia-min và các thành người chiếm được trên đồi Ép-ra-im. Vua cũng tu bổ bàn thờ của CHÚA trước tiền đường đền thờ CHÚA.

9 Vua A-sa triệu tập tất cả những người Giu-đa, Bên-gia-min và những người Ép-ra-im, Ma-na-se cùng Si-mê-ôn đương cư ngụ với họ vì có nhiều người Y-sơ-ra-ên đến theo vua khi họ thấy CHÚA, Đức Chúa Trời của vua ở cùng người.

10 Tháng ba năm thứ mười lăm đời vua A-sa, họ tụ họp tại Giê-ru-sa-lem;

11 lúc bấy giờ họ lấy 700 con bò và 7.000 con chiên từ chiến lợi phẩm để dâng tế lễ cho CHÚA.

12 Họ hết lòng, hết linh hồn lập giao ước thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình.

13 Bất cứ ai không thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ bị xử tử, bất luận lớn hay nhỏ, đàn ông hay đàn bà.

14 Họ hô to tuyên thệ cùng CHÚA, reo hò, thổi kèn và thổi tù và.

15 Cả nước Giu-đa vui mừng về lời thề ấy vì họ hết lòng tuyên thệ và hết sức tìm kiếm CHÚA nên Ngài cho họ gặp được và ban cho họ bình an mọi bề.

16 Vua A-sa cũng cách chức thái hậu của bà nội ông, bà Ma-a-ca, vì bà đã làm trụ thờ A-sê-ra ghê tởm. Vua hạ cây trụ thờ ghê tởm ấy xuống, đập nát và đốt trong thung lũng Xết-rôn.

17 Dù các nơi cao để thờ tự trong Y-sơ-ra-ên không bị phá bỏ, vua A-sa vẫn trọn lòng với Chúa suốt đời mình.

18 Vua đem những vật thánh vua cha và chính vua đã tận hiến: bạc, vàng và các vật dụng, vào đền thờ Đức Chúa Trời.

19 Bấy giờ không có chiến tranh cho đến năm thứ ba mươi lăm dưới triều vua A-sa.

2 Crônicas 15

không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.

Hebreus 11:6

Nhưng nếu anh chị em tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em sẽ gặp được Ngài khi tìm kiếm Ngài hết lòng và với tất cả linh hồn,

Deuteronômio 4:29

Hãy tìm kiếm CHÚA và sức lực Ngài;Hãy luôn luôn tìm kiếm sự hiện diện Ngài.

Salmos 105:4

Hãy tìm kiếm điều thiện, chớ theo đuổi điều ác,Để các ngươi được sống.Bấy giờ, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng,Sẽ thật sự ở với các ngươi, như các ngươi thường nói.

Amós 5:14

lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng.

2 Crônicas 7:14

Tôi đổ nước mắt than khóc vì sầu thảm.Xin thêm sức cho tôi theo như lời Chúa.

Salmos 119:28

Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài.Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài.

Salmos 9:10

Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài.

Efésios 6:10

Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa,Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài.

Salmos 119:10

Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm cho chúng ta nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ.

2 Timóteo 1:7

Người ấy sẽ nhận được phước từ CHÚA,Và sự công chính từ Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi người.

Ấy là dòng dõi những người tìm kiếm Ngài,Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.Sê-la.

Salmos 24:5,6

Người đến và thưa với vua A-sa: "Tâu vua A-sa cùng tất cả người Giu-đa và Bên-gia-min, xin hãy nghe tôi, CHÚA ở cùng các ngươi khi các ngươi ở cùng Ngài; nếu các ngươi tìm kiếm Ngài, các ngươi sẽ gặp được; nếu các ngươi từ bỏ Ngài, Ngài sẽ từ bỏ các ngươi.

2 Crônicas 15:2

Thần của CHÚA ngự xuống trên ông một cách mạnh mẽ nên ông dùng hai tay không xé con sư tử ra như thể xé một con dê con vậy. Nhưng ông không nói cho cha mẹ ông biết chuyện ông đã làm.

Juízes 14:6

Ta cũng bảo các con: "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các con.

Vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở.

Lucas 11:9,10

Vì đây là lời CHÚA phán với dân Y-sơ-ra-ên;"Hãy tìm kiếm Ta, thì các ngươi sẽ sống!

Amós 5:4

Nguyện xin Đức Chúa Trời tăng cường mọi quyền năng cho anh chị em theo sức mạnh vinh quang Ngài để anh chị em kiên trì chịu đựng mọi sự

Colossenses 1:11

Trái lại, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, thì những điều ấy cũng sẽ được ban thêm cho các con.

Lucas 12:31

CHÚA phán: Lời Ta há không giống như lửa sao? như búa đập tan đá tảng sao?"

Jeremias 23:29

Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi,Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.

Salmos 34:4

Lòng tôi thưa với Ngài: Hãy tìm kiếm mặt Ngài.Lạy CHÚA, tôi tìm kiếm mặt Ngài.

Salmos 27:8

Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát,Nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu một điều tốt lành nào.

Salmos 34:10

Hãy biết rằng sự khôn ngoan cũng như vậy cho linh hồn con.Nếu con tìm được nó, con sẽ có tương laiVà hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt.

Provérbios 24:14

Tôi sẽ bước đi tự doVì tôi tìm kiếm các mạng lệnh của Chúa.

Salmos 119:45

CHÚA từ trên trờiNhìn xuống loài người.Để xem thử có ai khôn ngoan,Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không?

Salmos 14:2

Sam-sôn cầu nguyện với CHÚA rằng: "Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến con. Đức Chúa Trời ôi, xin cho con có sức mạnh chỉ một lần nữa thôi, để con báo thù dân Phi-li-tin vì đôi mắt của con."

Juízes 16:28

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

Mateus 7:7

Ta cũng bảo các con: "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các con.

Lucas 11:9

Hãy vui mừng trong CHÚA,Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn.

Salmos 37:4

Lạy CHÚA, Ngài đã xem xétVà biết tôi.

Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi.

Salmos 139:1,2

Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất."

Lucas 19:10