A Ceia do Senhor

Chén tiệc thánh mà chúng ta cảm tạ không phải là chén thông công với huyết của Chúa Cứu Thế sao? Bánh mà chúng ta bẻ không phải là bánh thông công với thân thể của Chúa Cứu Thế sao?

Vì chỉ có một ổ bánh, chúng ta dù nhiều người vẫn là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng dự phần trong một ổ bánh.

1 Coríntios 10:16,17

18 Khi đang ngồi ăn, Đức Giê-su bảo họ: "Ta nói thật cùng các con, một người trong vòng các con, là người đang ăn với Ta, sẽ phản bội Ta."

19 Họ buồn rầu, từng người một hỏi Ngài: "Thưa Thầy, không phải con chứ?"

20 Ngài nói với họ: "Ấy là một trong mười hai người, người chấm vào cùng đĩa với Ta.

21 Vì Con Người đi như lời Kinh Thánh đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn."

Marcos 14:18-21

2 Trong bữa ăn tối, quỷ vương đã gieo vào lòng Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, ý tưởng phản bội Ngài.

3 Ngài biết Cha đã trao mọi sự vào tay mình; vì Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời lại sắp trở về cùng Đức Chúa Trời,

4 nên Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng,

5 rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau.

João 13:2-5

21 Sau khi Đức Giê-su dạy các điều đó xong, thì tâm thần Ngài bối rối. Ngài nói rõ: "Thật vậy, Ta bảo các con: Một người trong các con sẽ phản Ta."

22 Các môn đệ nhìn nhau hoang mang, không biết Ngài nói về ai.

23 Một trong các môn đệ là người được Đức Giê-su yêu quý, lúc ấy đang ngồi sát bên cạnh Chúa.

24 Si-môn Phê-rơ gật đầu ra dấu bảo ông ấy hỏi xem Thầy ám chỉ người nào vậy.

25 Ông nghiêng người sát bên ngực Chúa, và hỏi: "Thưa Chúa, ai vậy?"

26 Đức Giê-su trả lời: "Đó là người Ta sẽ trao miếng bánh mà Ta nhúng nước chấm này." Rồi Ngài lấy một miếng bánh, nhúng vào nước chấm trao cho Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt.

27 Ngay khi Giu-đa nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào hắn. Đức Giê-su bảo: "Việc anh sắp làm hãy làm nhanh lên!"

28 Không một ai có mặt tại bàn ăn hiểu vì sao Ngài lại bảo hắn như thế.

29 Vì Giu-đa đang phụ trách giữ tiền, nên một vài môn đệ tưởng Ngài bảo hắn đi mua sắm cho ngày lễ hay lấy tiền bố thí kẻ nghèo.

30 Giu-đa nhận miếng bánh, liền ra đi. Trời sập tối.

João 13:21-30

Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.

Gálatas 2:20

53 Đức Giê-su nói: "Thật vậy, Ta bảo các người: Các người sẽ không có được sự sống trong mình cho đến chừng các người ăn thịt của Con Người và uống huyết của Người.

54 Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì được sự sống vĩnh phúc, còn chính Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.

55 Vì thân xác Ta thật là thức ăn và huyết Ta thật là thức uống.

56 Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta và chính Ta ở trong người.

57 Vì như Cha hằng sống đã sai Ta và Ta nhờ Cha mà sống, thì người nào ăn lấy Ta cũng sẽ nhờ Ta mà sống như vậy.

João 6:53-57

22 Đang khi ăn, Đức Giê-su lấy bánh, chúc phước, bẻ ra và đưa cho các môn đệ. Ngài bảo: "Hãy nhận lấy, đây là thân thể Ta."

23 Ngài cũng lấy chén, tạ ơn rồi trao cho họ, và tất cả đều uống.

24 Ngài nói: "Đây là huyết giao ước đổ ra cho nhiều người.

25 Thật, Ta nói cùng các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày Ta uống nước nho mới trong Nước Đức Chúa Trời."

Marcos 14:22-25

14 Đến giờ, Đức Giê-su ngồi vào bàn ăn với các sứ đồ

15 và bảo họ: "Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi thọ nạn,

16 vì Ta bảo cho các con biết, Ta sẽ không ăn lễ Vượt Qua nữa cho đến khi lễ ấy được ứng nghiệm trong Nước Đức Chúa Trời."

Lucas 22:14-16

Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi họp nhau ăn bữa tiệc tương giao. Phao-lô giảng luận cho anh em tín hữu. Vì hôm sau phải lên đường, nên ông tiếp tục giảng cho đến nửa đêm.

Atos 20:7

26 Đang khi ăn, Đức Giê-su cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ, và phán: "Hãy nhận lấy và ăn. Đây là thân thể Ta."

27 Rồi Ngài cầm chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: "Hết thảy các con hãy uống đi.

28 Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội.

29 Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó, khi Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta."

30 Sau khi hát thánh ca, Đức Giê-su và các môn đệ đi lên núi Ô-liu.

Mateus 26:26-30

4 Vậy, hỡi anh chị em của tôi, qua thân xác Chúa Cứu Thế anh chị em cũng đã chết đối với kinh luật để anh chị em có thể thuộc về người khác là người từ chết sống lại hầu cho chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời.

5 Vì khi trước chúng ta ở trong xác thịt, thì tham dục tội lỗi nhờ kinh luật khích động, hoạt động trong chi thể chúng ta đưa đến kết quả là sự chết;

6 nhưng bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật, chết đối với điều đã giam giữ chúng ta để chúng ta phục vụ trong cách mới mẻ của Thánh Linh chứ không còn trong cách cũ của văn tự nữa.

Romanos 7:4-6

Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.

1 Coríntios 11:26

Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. Và bánh mà Ta sẽ ban để loài người được sống chính là thân xác Ta."

João 6:51

17 Ngài cầm một cái chén, tạ ơn và bảo: "Hãy cầm chén này, chia nhau uống,

18 vì Ta bảo các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi Nước Đức Chúa Trời hiện đến."

19 Ngài lấy một cái bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, chia cho các môn đệ mà bảo: "Đây là thân thể Ta, được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta!"

20 Khi ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén, bảo: "Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu đổ ra vì các con.

Lucas 22:17-20

Thế thì, anh chị em của tôi, khi nhóm họp để dự tiệc thánh hãy chờ đợi nhau.

Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà hầu cho anh chị em nhóm họp không phải để bị đoán phạt. Còn nhiều điều khác khi tôi đến sẽ giải quyết.

1 Coríntios 11:33,34

15 Vì thế, Ngài là Đấng trung gian của giao ước mới; như thế những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất.

16 Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết,

17 vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết, nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không hiệu lực.

Hebreus 9:15-17

27 Vì thế, ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.

28 Mỗi người nên xét chính mình, khi ăn bánh và uống chén này.

29 Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa tức là ăn và uống sự phán xét cho mình.

30 Vì vậy, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết.

1 Coríntios 11:27-30

23 Vì điều tôi đã nhận từ nơi Chúa, tôi truyền cho anh chị em. Ấy là trong đêm Chúa Giê-su bị phản bội, Ngài lấy bánh;

24 sau khi tạ ơn, bẻ ra và phán: Đây là thân thể Ta hy sinh vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta.

25 Cũng vậy, sau khi ăn Ngài lấy chén và phán: Chén nước này là giao ước mới trong huyết Ta. Mỗi khi các con uống, hãy làm điều này để nhớ đến Ta.

26 Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.

27 Vì thế, ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.

28 Mỗi người nên xét chính mình, khi ăn bánh và uống chén này.

29 Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa tức là ăn và uống sự phán xét cho mình.

30 Vì vậy, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết.

1 Coríntios 11:23-30

Ngài lấy một cái bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, chia cho các môn đệ mà bảo: "Đây là thân thể Ta, được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta!"

Khi ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén, bảo: "Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu đổ ra vì các con.

Lucas 22:19,20

23 Vì điều tôi đã nhận từ nơi Chúa, tôi truyền cho anh chị em. Ấy là trong đêm Chúa Giê-su bị phản bội, Ngài lấy bánh;

24 sau khi tạ ơn, bẻ ra và phán: Đây là thân thể Ta hy sinh vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta.

25 Cũng vậy, sau khi ăn Ngài lấy chén và phán: Chén nước này là giao ước mới trong huyết Ta. Mỗi khi các con uống, hãy làm điều này để nhớ đến Ta.

26 Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.

1 Coríntios 11:23-26

26 Đang khi ăn, Đức Giê-su cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ, và phán: "Hãy nhận lấy và ăn. Đây là thân thể Ta."

27 Rồi Ngài cầm chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: "Hết thảy các con hãy uống đi.

28 Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội.

29 Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó, khi Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta."

Mateus 26:26-29

7 Đến ngày ăn bánh không men, tức là ngày phải giết chiên con lễ Vượt Qua,

8 Đức Giê-su sai Phê-rơ và Giăng:"Các con hãy đi sửa soạn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua!"

9 Họ thưa: "Thầy muốn chúng con sửa soạn tại đâu?"

10 Ngài đáp: "Này, khi vào thành, các con sẽ gặp một người đàn ông vác bình nước. Cứ theo người ấy đến nhà nào người vào,

11 và nói với chủ nhà: ‘Thầy bảo: Phòng khách là nơi Ta ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở đâu?’

12 Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng rộng lớn trên lầu, đã xếp đặt sẵn sàng. Các con hãy sửa soạn tại đó!"

13 Các môn đệ ra đi, gặp mọi điều đúng như Ngài đã báo trước, và họ sửa soạn lễ Vượt Qua.

14 Đến giờ, Đức Giê-su ngồi vào bàn ăn với các sứ đồ

Lucas 22:7-14

Anh chị em không thể uống chén của Chúa cùng chén của ma quỷ. Anh chị em không nên ăn chung bàn với Chúa và với ma quỷ.

1 Coríntios 10:21

20 Khi anh chị em nhóm họp một chỗ, anh chị em không dự tiệc thánh của Chúa.

21 Vì khi dự tiệc, mỗi người cứ ăn trước phần ăn của mình cho nên người thì đói, kẻ thì no say.

22 Anh chị em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời và coi thường người thiếu thốn? Tôi phải nói gì với anh chị em? Tôi có nên khen anh chị em không? Không! Tôi không khen anh chị em về vấn đề này đâu.

1 Coríntios 11:20-22

5 Vì nếu chúng ta kết hợp với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ kết hợp với Ngài trong sự sống lại của Ngài.

6 Chúng ta biết điều này: Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để con người tội lỗi bị diệt đi, chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa.

7 Vì ai chết rồi thì được thoát khỏi tội lỗi.

8 Nhưng nếu chúng ta cùng chết với Chúa Cứu Thế thì chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.

9 Chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ chết sống lại, Ngài không còn chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài.

10 Bởi vì Ngài chết là chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, nhưng Ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời.

Romanos 6:5-10