Confiar no Senhor

"Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin Ta nữa.

João 14:1

Lạy CHÚA Vạn Quân,Phước thay cho người tin cậy nơi Ngài.

Salmos 84:12

Những người tin cậy nơi CHÚA như núi Si-ôn,Sẽ không lay chuyển nhưng vẫn tồn tại đời đời.

Các núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nàoThì CHÚA cũng bao phủ dân Ngài thể ấyTừ nay cho đến đời đời.

Salmos 125:1,2

Phước cho người tin cậy CHÚA,Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình.

Người ấy giống như cây trồng gần nước,Đâm rễ bên dòng sông,Không sợ nắng hạ đến,Lá vẫn xanh tươi,Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo,Không ngừng ra trái.

Jeremias 17:7,8

Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài.Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài.

Salmos 9:10

Phước cho người nào tin cậy nơi CHÚA,Không hướng về kẻ kiêu ngạo, cũng không xoay qua thần giả dối.

Salmos 40:4

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

1 Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí CaoSẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.

2 Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi,Tôi tin cậy nơi Ngài.

3 Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi thoát khỏi bẫy chim,Thoát khỏi dịch lệ hủy diệt.

4 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươiVà dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn.Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi.

Salmos 91:1-4

Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ;Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA.

Salmos 112:7

Hãy tin cậy nơi CHÚA đời đời,Vì trong Chúa, chính CHÚA là vầng đá muôn đời.

Isaías 26:4

Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa chiến.Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi.

Chúng nó bị ngã quỵ và té nhào,Nhưng chúng tôi vươn lên và đứng vững.

Salmos 20:7,8

Nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Ngài.Lòng tôi vui mừng trong sự giải cứu của Ngài.

Salmos 13:5

Nhưng lạy CHÚA, tôi tin cậy nơi Ngài.Tôi nói: chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi.

Salmos 31:14

Nhờ Đức Chúa Trời, tôi sẽ ca ngợi lời Ngài,Nhờ CHÚA, tôi sẽ ca ngợi lời Ngài.

Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi.Loài người sẽ làm chi tôi?

Salmos 56:10,11

3 Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành.Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài.

4 Hãy vui mừng trong CHÚA,Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn.

5 Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA,Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu.

6 Ngài sẽ khiến sự công chính ngươi chiếu ra như ánh sáng,Và sự phán đoán ngươi như giữa trưa.

Salmos 37:3-6

Quả thật, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi.Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh và bài ca của tôi.Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi.

Isaías 12:2

Nương náu mình nơi CHÚATốt hơn là tin cậy loài người.

Nương náu mình nơi CHÚATốt hơn là tin cậy vua chúa.

Salmos 118:8,9