Coração Quebrantado

Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.

2 Coríntios 12:9

Tế lễ hy sinh đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần tan vỡ.Đức Chúa Trời ôi, tấm lòng ăn năn tan vỡNgài không khinh bỉ đâu.

Salmos 51:17

3 "Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh,Vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.

4 Phước cho người than khóc,Vì sẽ được an ủi.

5 Phước cho người khiêm nhu,Vì sẽ được thừa hưởng đất.

Mateus 5:3-5

Tâm hồn và thể xác tôi có thể tàn tạ,Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôiVà là phần cơ nghiệp của tôi muôn đời.

Salmos 73:26

Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ,Băng bó những vết thương của họ.

Salmos 147:3

Tay Ta đã làm ra tất cả những vật này,Vì thế chúng đều hiện hữu."CHÚA tuyên bố như vậy."Đây là kẻ Ta xem trọng:Người nhu mì, tâm thần hối cảiVà run sợ vì lời Ta phán.

Isaías 66:2

Vì Đấng cao quý, Đấng ngự nơi vĩnh hằngVà danh Ngài là thánh, phán như vầy:"Ta ngự nơi cao cả và thánh khiếtNhưng cũng ở cùng người có tâm thần ăn năn và khiêm tốn,Để phục hồi sức sống cho người có tâm thần khiêm tốn;Cùng phục hồi sức sống cho kẻ có lòng ăn năn.

Isaías 57:15

CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương,Và cứu những người có tâm linh thống hối.

Salmos 34:18

Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đem lại hối cải để được cứu rỗi, đó là điều không cần hối tiếc. Nhưng sự buồn rầu theo thế gian đem lại sự chết.

Vậy, anh chị em hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đã sinh ra trong anh chị em tấm lòng tha thiết là dường nào. Lại thêm sự cố gắng thanh minh, ân hận, sợ sệt, mong đợi, nhiệt thành, trách phạt. Về mọi mặt, anh chị em đã chứng tỏ mình trong sạch trong vấn đề ấy.

2 Coríntios 7:10,11

1 Thần của CHÚA ở trên TaVì CHÚA đã xức dầu cho TaĐặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ.Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ,Công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy,Loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích;

2 Công bố năm thi ân của CHÚAVà ngày báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta;Ngài sai Ta đi an ủi mọi kẻ than khóc;

3 Đặng ban cho những kẻ than khóc ở Si-ônMão hoaThay vì tro bụi,Dầu vui vẻThay vì than khóc,Áo choàng ca ngợiThay vì tinh thần sầu thảm;Họ sẽ được gọi là cây sồi công chính,Cây CHÚA đã trồngĐể bày tỏ vinh hiển Ngài.

Isaías 61:1-3