Ler a Bíblia

Những người này cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không.

Atos 17:11

6 Anh chị em phải ghi lòng tạc dạ các điều răn tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay.

7 Phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

8 Phải buộc lời này vào tay như một biểu hiệu và đeo trên trán để nhớ.

Deuteronômio 6:6-8

Trong khi chờ ta đến, con hãy chuyên tâm đọc Kinh Thánh trong các buổi học, khuyến khích và dạy dỗ các tín hữu.

1 Timóteo 4:13

Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng;Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật.

Salmos 119:130

Phước cho người nào đọc và nghe các lời tiên tri này và tuân giữ các điều ghi chép ở đây vì thì giờ gần đến rồi.

Apocalipse 1:3

Các người nghiên cứu Kinh Thánh, vì các người tin rằng trong đó có sự sống vĩnh phúc. Chính Kinh Thánh cũng làm chứng về Ta.

João 5:39

Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.

Josué 1:8

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính,

hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.

2 Timóteo 3:16,17

Thật vậy, Ê-xơ-ra chuyên tâm nghiên cứu và thực hành luật pháp Đức Chúa Trời, cũng như dạy dỗ đạo luật và quy chế Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên.

Esdras 7:10

Tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng.

Romanos 15:4

97 Tôi yêu kinh luật Chúa biết bao,Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy.

98 Các điều răn Chúa giúp tôi khôn ngoan hơn các kẻ thù tôi,Vì các điều răn ấy luôn luôn ở cùng tôi.

99 Tôi sáng suốt hơn tất cả các thầy dạy tôi,Vì tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa.

Salmos 119:97-99

Họ đọc Kinh Luật của Đức Chúa Trời, đọc và giải nghĩa từng phân đoạn cho nên dân chúng hiểu lời họ đọc.

Neemias 8:8

1 Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận những lời taVà trân trọng giữ gìn các điều răn ta trong lòng.

2 Nếu tai con lắng nghe sự khôn ngoan;Và lòng con hướng về sự hiểu biết;

3 Phải, nếu con kêu nài sự sáng suốt;Nếu con cất tiếng xin sự hiểu biết;

4 Nếu con tìm nó như tìm bạc,Và kiếm nó như kiếm châu báu ẩn giấu;

5 Bấy giờ con sẽ hiểu sự kính sợ CHÚAVà tìm thấy sự hiểu biết Đức Chúa Trời.

6 Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan;Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài.

Provérbios 2:1-6

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,Là ánh sáng cho đường lối tôi.

Salmos 119:105

Đức Giê-su bảo: "Các ông lầm rồi! Các ông vẫn chưa hiểu Kinh Thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời sao?

Marcos 12:24

9 Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch?Phải tuân giữ lời Chúa.

10 Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa,Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài.

11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôiĐể tôi không phạm tội cùng Ngài.

Salmos 119:9-11