Medo

CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

Salmos 27:1

Vì người công chính sẽ chẳng bao giờ bị lay chuyển,Người sẽ được ghi nhớ đến muôn đời.

Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ;Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA.

Salmos 112:6,7

Môi-se nói với dân chúng: "Anh chị em đừng sợ. Đức Chúa Trời đến để thử anh chị em, để anh chị em có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không phạm tội với Ngài."

Êxodo 20:20

Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con không phải như của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.

João 14:27

Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục.

Mateus 10:28

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:6,7

CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

Vì trong ngày hoạn nạn,Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài,Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài.Ngài đặt tôi lên trên vầng đá.

Salmos 27:1,5

Trong ngày sợ hãi,Tôi sẽ tin cậy Ngài.

Salmos 56:3

Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi.Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi.Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi.Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.

Isaías 41:10

29 Có phải hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng? Thế nhưng không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các con.

30 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã đếm rồi.

31 Thế thì đừng sợ. Các con quý hơn nhiều con chim sẻ."

Mateus 10:29-31

Nhưng ai nghe ta sẽ sống an toànVà an tâm không sợ tai họa.

Provérbios 1:33

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.

1 Pedro 5:7

Không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, trái lại tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương.

1 João 4:18

Sợ loài người là một cái bẫy cho mình;Nhưng ai tin cậy CHÚA được an toàn.

Provérbios 29:25

"Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin Ta nữa.

João 14:1

Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi,Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.

Salmos 34:4

38 nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: "Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?"

39 Ngài thức dậy, quở gió và bảo biển: "Hãy êm đi, lặng đi!" Gió liền yên, và biển lặng như tờ.

40 Rồi Ngài bảo các môn đệ: "Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?"

Marcos 4:38-40

Sau các việc đó, CHÚA phán bảo Áp-ram trong khải tượng:"Áp-ram, con đừng sợ,Ta sẽ là cái khiên bảo vệ con,Phần thưởng cho con rất lớn."

Gênesis 15:1

Nên chúng ta mạnh dạn nói:"Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi;Người đời làm gì được tôi?"

Hebreus 13:6

Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Đức Chúa Trời là A-ba, Cha!

Romanos 8:15

Trong ngày sợ hãi,Tôi sẽ tin cậy Ngài.

Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài.Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi,Người phàm sẽ làm chi tôi?

Salmos 56:3,4

Vì những người cai trị không phải để cho người làm lành sợ mà cho người ác khiếp sợ. Muốn khỏi sợ nhà cầm quyền, ngươi hãy làm điều lành thì sẽ được họ khen ngợi.

Romanos 13:3

Con đừng sợ chúng nó, Vì Ta hằng ở với con để giải cứu con." Đấy là lời của CHÚA.

Jeremias 1:8

Tôi đau đớn trong lòng mình,Mối kinh hãi vì chết chóc giáng xuống trên tôi.

Tôi sợ sệt và run rẩy,Nỗi kinh khiếp tràn ngập.

Salmos 55:4,5

Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm cho chúng ta nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ.

2 Timóteo 1:7

Như thế, vì con cái dự phần vào huyết và thịt nên Ngài cũng dự phần như vậy, để khi chịu chết, Ngài có thể tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ vương

và giải phóng những người vì sợ chết phải làm nô lệ suốt đời.

Hebreus 2:14,15

15 Sáng sớm, một người đầy tớ của người Đức Chúa Trời đi ra và thấy một đạo quân với các ngựa chiến và các xe chiến mã đang vây thành. Người đầy tớ ấy bèn nói: "Chết rồi, thầy ơi! Làm sao bây giờ?"

16 Ông đáp: "Đừng sợ. Vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng."

17 Rồi Ê-li-sê cầu nguyện: "Lạy CHÚA, xin Ngài mở mắt cho đầy tớ của con để nó có thể thấy được." Vậy CHÚA mở mắt cho đầy tớ ấy, và người ấy thấy trên núi đầy những ngựa lửa và các xe chiến mã bằng lửa đang bao quanh bảo vệ Ê-li-sê.

2 Reis 6:15-17

Nhưng thiên sứ tiếp: "Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng.

Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su.

Lucas 1:30,31

Ngài đến gần trong ngày tôi kêu cầu.Ngài phán: ‘Chớ sợ!’

Lamentações 3:57

Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi.

Lucas 12:32

Như cha thương xót con cái thể nàoThì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy.

Salmos 103:13

CHÚA ở cùng tôi, tôi sẽ không sợ.Người phàm sẽ làm chi tôi?

Salmos 118:6

Ngươi sẽ không sợ sự kinh hoàng vào ban đêmHay tên bắn lúc ban ngày;

Hoặc dịch lệ lan đến trong tối tămHay sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa.

Salmos 91:5,6

Khi nằm con sẽ không sợ,Lúc con nằm ngủ, con sẽ ngủ ngon.

Provérbios 3:24

Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài.Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi,Người phàm sẽ làm chi tôi?

Salmos 56:4

Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

Josué 1:9

Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng."

Deuteronômio 31:8

Hãy trao gánh nặng mình cho CHÚA,Chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi.Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động.

Salmos 55:22

Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,Đấng nắm tay phải ngươiVà phán cùng ngươi: Đừng sợ,Chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi.

Isaías 41:13

Các môn đệ thấy Ngài đi trên mặt biển thì tưởng là ma nên kêu la thất thanh,

vì ai nấy đều trông thấy và hoảng sợ.Nhưng Ngài liền bảo họ: "Hãy yên tâm, Ta đây, đừng sợ!"

Marcos 6:49,50

Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa:"Ta không bao giờ lìa con,Chẳng bao giờ bỏ con!"

Nên chúng ta mạnh dạn nói:"Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi;Người đời làm gì được tôi?"

Hebreus 13:5,6

Dù khi tôi đi quaThung lũng bóng chết,Tôi sẽ không sợ tai họa gì.Vì Ngài ở cùng tôi,Cây trượng và cây gậy của NgàiAn ủi tôi.

Salmos 23:4

Còn ngươi, hỡi con người, đừng sợ chúng nó, cũng đừng sợ những lời chúng nó nói; dù gai góc bao quanh ngươi, ngươi ngồi trên bọ cạp, đừng sợ các lời chúng nói, chớ kinh hoảng vì bộ mặt chúng nó vì chúng là nhà phản nghịch.

Ezequiel 2:6

Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hải kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu."

Deuteronômio 31:6

Hỡi đất đai, đừng sợ!Hãy hân hoan vui mừng,Vì CHÚA đã làm những việc vĩ đại!

Joel 2:21

Nếu anh chị em chịu khổ vì làm điều công chính, anh chị em sẽ được phước. "Đừng sợ những gì họ sợ, đừng kinh hãi."

1 Pedro 3:14

Hãy bảo những người có lòng lo sợ:"Hãy vững lòng, đừng sợ!Kìa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đếnVới sự báo thù,Đức Chúa Trời báo trả.Ngài sẽ đến và cứu rỗi các ngươi."

Isaías 35:4

1 Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta.Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân.

2 Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ dù quả đất biến đổi,Núi đồi rung chuyển và đổ xuống lòng biển.

3 Dù đại dương gầm thét và sôi bọt,Dù núi đồi lay chuyển và náo động.Sê-la

Salmos 46:1-3