Nova Aliança

11 Vậy, hãy nhớ lại, trước kia khi anh chị em sinh ra vốn là người ngoại quốc, bị những kẻ cắt bì, nhưng cắt bì trong thể xác do bàn tay người phàm, coi là kẻ không cắt bì.

12 Thuở ấy, anh chị em không có Chúa Cứu Thế, không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên, không được dự phần vào các giao ước Đức Chúa Trời đã hứa, không có niềm hy vọng và không có Đức Chúa Trời trong thế gian.

13 Trước kia, anh chị em vốn xa cách, nhưng nay, trong Chúa Cứu Thế Giê-su, anh chị em nhờ huyết Chúa Cứu Thế được gần gũi.

Efésios 2:11-13

16 Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết,

17 vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết, nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không hiệu lực.

18 Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập.

19 Sau khi công bố mọi điều răn của Kinh Luật cho toàn dân, Môi-se lấy huyết của bò con và dê đực với nước, rồi dùng dây len đỏ và cành bài hương rảy lên cả cuốn sách lẫn dân chúng,

20 mà nói: "Đây là huyết giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi tuân giữ!"

Hebreus 9:16-20

17 Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới.

18 Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện, Ngài là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải.

19 Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa Cứu Thế; không còn kể những vi phạm của loài người nữa và giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa.

20 Vậy chúng tôi là đại sứ của Chúa Cứu Thế, như thể Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi mà khuyên bảo. Nhân danh Chúa Cứu Thế chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời.

21 Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.

2 Coríntios 5:17-21

4 Nhờ Chúa Cứu Thế chúng tôi tin tưởng như vậy trước mặt Đức Chúa Trời.

5 Không phải tự chúng tôi có khả năng để người ta thừa nhận rằng một việc gì như thế do chúng tôi mà ra, trái lại khả năng của chúng tôi do Đức Chúa Trời ban.

6 Đấng đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết nhưng giao ước Thánh Linh. Vì chữ viết thì giết chết nhưng Thánh Linh ban sự sống.

2 Coríntios 3:4-6

31 CHÚA phán:"Trong những ngày tới,Ta sẽ lập giao ước mớiVới nhà Y-sơ-ra-ênVà nhà Giu-đa.

32 Giao ước này sẽ không giống như giao ướcTa đã lập với tổ phụ chúngNgày Ta cầm tay dìu họ ra khỏi Ai-cập.Họ đã bội giao ước Ta, trong khi Ta là Chúa họ."CHÚA phán vậy.

33 CHÚA phán:"Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ênSau những ngày ấy.Ta sẽ đặt luật Ta trong lòng chúng.Ta sẽ viết luật ấy trên tim chúng.Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng,Và chúng sẽ là dân Ta."

34 CHÚA phán:"Bạn bè hàng xómHoặc anh em họ hàng không cần phải dạy bảo nhau: ‘Hãy nhìn biết CHÚA.’Từ người thấp hèn nhất đến người sang trọng nhất,Hết thảy chúng đều sẽ biết Ta,Vì Ta sẽ tha thứ tội ác chúng,Và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi chúng nữa."

Jeremias 31:31-34

thì huyết Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình Ngài như một sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời càng có hiệu lực muôn phần hơn, để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống.

Vì thế, Ngài là Đấng trung gian của giao ước mới; như thế những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất.

Hebreus 9:14,15

1 Kinh Luật chỉ là cái bóng của những việc tốt lành sắp đến, chứ không phải là thực thể của sự vật, nên chẳng bao giờ làm cho những người đến gần để thờ phụng được toàn hảo bằng cách cứ tiếp tục dâng cùng một thứ sinh tế năm này sang năm khác.

2 Nếu được, thì họ đã chấm dứt việc dâng tế lễ rồi, vì người thờ phượng tất đã được thanh tẩy một lần đủ cả, đâu còn ý thức mình có tội nữa!

3 Nhưng các tế lễ đó hằng năm nhắc nhở về tội lỗi,

4 vì không thể nào dùng huyết bò đực và dê đực mà cất bỏ tội lỗi được.

Hebreus 10:1-4

Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta.

1 João 4:10

Rồi Ngài cầm chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: "Hết thảy các con hãy uống đi.

Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội.

Mateus 26:27,28

Đã gọi là "giao ước mới," thì Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành cũ kỹ, và cái gì cũ kỹ già nua thì sắp tiêu biến đi.

Hebreus 8:13

Vì lời thề đó, Đức Giê-su trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn.

Hebreus 7:22

Khi ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén, bảo: "Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu đổ ra vì các con.

Lucas 22:20

Nhưng hiện nay, Đức Giê-su nhận lãnh một chức vụ cao quý hơn của các thượng tế cũng như giao ước mà Ngài là Đấng Trung Gian cao quý hơn giao ước cũ vì giao ước này được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn.

Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo, thì không cần tìm kiếm giao ước thứ hai.

Hebreus 8:6,7