Reconhecer

Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.

1 João 4:15

Tôi đã thú tội cùng Ngài,Không giấu tội ác tôi.Tôi nói: "Tôi sẽ xưngCác sự vi phạm tôi cùng CHÚA,Và Ngài đã tha thứTội lỗi gian ác tôi."

Salmos 32:5

Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng để giữ vững sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời đã kêu gọi con nhận sự sống ấy khi con mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng.

1 Timóteo 6:12

Chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín.

Hebreus 10:23

Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu;

Romanos 10:9

Tôi tự nhủ: "CHÚA là phần sản nghiệp của tôi,Do đó tôi hy vọng nơi Ngài.

Lamentações 3:24

Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su là ChúaMà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

Filipenses 2:11

Vua vinh hiển này là ai?Ấy là CHÚA Vạn Quân.Chính Ngài là vua vinh hiển.Sê-la.

Salmos 24:10

Vì Kinh Thánh đã chép:"Chúa phán: Thật như Ta hằng sống,Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt TaVà mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Đức Chúa Trời."

Romanos 14:11

Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi.

Romanos 10:10

Người nào thắng sẽ được mặc áo tinh bạch như vậy. Ta sẽ chẳng bao giờ xóa tên người khỏi sách sự sống, và Ta sẽ tuyên bố danh người trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài.

Apocalipse 3:5