Números 31

1 CHÚA phán bảo Môi-se:

2 "Hãy báo thù người Ma-đi-an cho Y-sơ-ra-ên. Rồi con sẽ được về cùng tổ tiên."

3 Vậy, Môi-se bảo dân: "Vũ trang một số nhân dân để đi đánh dân Ma-đi-an, thi hành lệnh báo thù của CHÚA.

4 Mỗi chi tộc sẽ gửi một ngàn quân ra trận."

5 Như vậy, trong Y-sơ-ra-ên, mỗi chi tộc chọn một ngàn người, mười hai ngàn người được vũ trang để ra trận.

6 Môi-se ra lệnh xuất quân, một ngàn quân mỗi chi tộc, cùng với Phi-nê-a, con thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, đem theo các dụng cụ thánh và cầm kèn đồng thổi báo hiệu.

7 Họ tấn công Ma-đi-an theo lệnh CHÚA truyền cho Môi-se, giết tất cả những người đàn ông,

8 kể cả năm vua Ma-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ và Rê-ba. Ba-la-am, con trai Bê-ô cũng bị chém chết.

9 Người Y-sơ-ra-ên bắt đàn bà, trẻ con Ma-đi-an, thu chiến lợi phẩm gồm bò, cừu và của cải.

10 Họ đốt hết các thành, trang trại của người Ma-đi-an.

11 Họ lấy các chiến lợi phẩm, người và súc vật,

12 đem tất cả người đã bắt được và của cải đã thu được về cho Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và nhân dân Y-sơ-ra-ên đang cắm trại tại đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô.

13 Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và tất cả các nhà lãnh đạo cộng đồng nhân dân đi ra bên ngoài trại đón họ.

14 Môi-se giận các sĩ quan chỉ huy quân đội lắm, những người chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân, vừa từ chiến trường về.

15 Ông hỏi họ: "Tại sao các ông tha chết cho những người đàn bà này?

16 Họ chính là những người theo mưu của Ba-la-am, dụ dỗ người Y-sơ-ra-ên từ bỏ CHÚA, cúng thờ Phê-ô, và vì thế dân Chúa bị tai họa.

17 Bây giờ, phải giết hết những đứa con trai và những người đàn bà đã nằm với đàn ông.

18 Nhưng tha chết cho các trinh nữ, và có thể giữ họ cho mình.

19 Còn những ai đã giết người hoặc đụng vào xác chết, phải ở lại bên ngoài trại bảy ngày. Vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy, phải tẩy uế mình và người mình bắt được.

20 Cũng phải tẩy sạch áo xống, đồ dùng bằng da, bằng lông dê và bằng gỗ."

21 Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nói với các chiến sĩ: "Đây là quy tắc CHÚA đã truyền cho Môi-se:

22 Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì

23 và bất cứ vật gì không cháy, phải đưa vào lửa đốt; và cũng phải dùng nước tẩy uế cho sạch các vật ấy nữa. Còn vật gì không chịu được lửa thì chỉ cần tẩy cho sạch bằng nước tẩy uế.

24 Vào ngày thứ bảy, sau khi giặt áo xống, anh em sẽ được sạch và được vào trại."

25 CHÚA phán bảo với Môi-se:

26 "Con sẽ cùng thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các chi tộc trưởng kiểm kê các chiến lợi phẩm, cả người lẫn súc vật.

27 Rồi đem chia các chiến lợi phẩm ra làm hai phần, một phần thuộc về các chiến sĩ đã ra trận, phần kia thuộc về nhân dân.

28 Trong phần của các chiến sĩ, phải lấy một phần năm trăm đem dâng cho Chúa, dù là người, bò, lừa hay cừu.

29 Đem phần thu được để dâng cho CHÚA, giao cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa.

30 Trong phần của nhân dân, lấy một phần năm mươi, dù là người, bò, lừa, cừu hay súc vật gì khác, giao cho người Lê-vi, là những người có trách nhiệm coi sóc Trại Hội Kiến của CHÚA."

31 Vậy, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa làm theo mọi điều CHÚA phán dạy Môi-se.

32 Số chiến lợi phẩm do các chiến sĩ thu được gồm có 675.000 con chiên,

33 72.000 con bò,

34 61.000 con lừa

35 và 32.000 trinh nữ.

36 Vậy, phân nửa thuộc các chiến sĩ gồm:337.500 Con chiên,

37 Dâng cho CHÚA 675 con;

38 36.000 Con bò, dâng cho CHÚA 72 con;

39 30.500 Con lừa, dâng cho CHÚA 61 con;

40 16.000 Người, dâng cho CHÚA 32 người.

41 Môi-se giao cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa phần dâng cho Chúa, như CHÚA đã dặn ông.

42 Phân nửa thuộc phần dân Y-sơ-ra-ên được Môi-se chia cho (phân nửa kia thuộc các chiến sĩ,

43 phân nửa nầy thuộc về nhân dân), gồm 337.500 con chiên,

44 36.000 con bò,

45 30.500 con lừa

46 và 16.000 người.

47 Môi-se lấy một phần năm mươi trong số chiến lợi phẩm thuộc nhân dân, cả người lẫn súc vật, giao cho người Lê-vi là những người có trách nhiệm coi sóc Trại Hội Kiến của CHÚA, như CHÚA đã dặn ông.

48 Các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân sĩ đến gặp Môi-se,

49 nói: "Chúng tôi, là các đầy tớ của ông, có kiểm điểm quân số, và thấy không thiếu một ai cả.

50 Chúng tôi cũng có mang đến các nữ trang bằng vàng đã thu được: băng đeo tay, xuyến, nhẫn, hoa tai và dây chuyền. Chúng tôi xin dâng cho CHÚA để làm lễ chuộc tội."

51 Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nhận số vàng.

52 Tổng số vàng do các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm dâng cho CHÚA là 200kg.

53 Các chiến sĩ đều có thu chiến lợi phẩm riêng cho mình.

54 Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nhận số vàng từ tay các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm, rồi đem để vào Trại Hội Kiến, để CHÚA luôn nhớ đến Y-sơ-ra-ên.