Números 34

1 CHÚA bảo Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên:

2 "Khi các ngươi vào Ca-na-an là đất Ta cho làm sản nghiệp, giới hạn đất ấy sẽ được ấn định như sau:

3 Về phía nam, đất gồm có sa mạc Xin, chạy dọc theo ranh nước Ê-đôm. Khởi đầu từ mũi Biển Chết về phía đông,

4 Biên giới phía nam của dốc núi Ạc-ráp-bim, tiếp tục chạy dài đến sa mạc Xin, sâu xuống đến phía nam của Ca-đê Ba-nê-a rồi từ đấy chạy đến Hát-sa-át-đa, ngang qua Át-môn.

5 Từ Át-môn, biên giới sẽ quay qua suối Ai-cập và dừng lại ở biển Địa Trung Hải.

6 Biên giới phía tây là bờ Địa Trung Hải.

7 Biên giới phía bắc chạy từ Địa Trung Hải cho đến núi Hô-rơ.

8 Từ đấy vạch một đường đến lối vào Ha-mát, qua sông Xê-đát,

9 Xíp-rôn và chấm dứt ở Hát-sa-ê-nan.

10 Biên giới phía đông sẽ bắt đầu từ Hát-sa-ê-nan chạy đến Sê-pham,

11 từ đó xuống Ríp-lát về phía đông của A-in, rồi tiếp tục xuống nữa cho đến khi giáp phía đông của biển Ki-nê-rết.

12 Từ biển Ki-nê-rết, biên giới chạy dọc theo sông Giô-đanh và chấm dứt ở Biển Chết."

13 Môi-se nói: "Đó là đất của chín chi tộc mới. Họ sẽ bắt thăm chia đất theo lệnh của CHÚA,

14 vì chi tộc Ru-bên, Gát và phân nửa chi tộc Ma-na-se

15 đã nhận phần đất của mình bên bờ phía đông sông Giô-đanh."

16 CHÚA lại bảo Môi-se:

17 "Sau đây là những người có trách nhiệm chia đất: Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun,

18 và mỗi chi tộc một nhà lãnh đạo.

19 Đây là danh sách các nhà lãnh đạo các chi tộc:Ca-lép, con trai Giê-phu-nêđại diện Giu-đa.

20 Sê-mu-ên, con A-mi-hút,đại diện cho chi tộc Si-mê-ôn;

21 Ê-li-đát, con Kít-long,đại diện Bên-gia-min;

22 Bu-ki, con Giốc-đi,đại diện Đan;

23 Ha-ni-ên, con Ê-phát,đại diện Ma-na-se.

24 Kê-mu-ên, con Síp-tan,đại diện Ép-ra-im.

25 Ê-li-sa-phan, con Phác-nát,đại diện Sa-bu-luân,

26 Pha-ti-ên, con A-xan,đại diện Y-sa-ca;

27 A-hi-hút, con Sê-lô-mi,đại diện A-se

28 Phê-đa-ên, con A-mi-hút,đại diện chi tộc Nép-ta-li.

29 Đó là những người Ta chỉ định đứng ra chia đất Ca-na-an cho người Y-sơ-ra-ên."