Separação

Thưa anh chị em, về những người đã ngủ chúng tôi không muốn để anh chị em không biết và đau buồn như những người khác không có hy vọng.

1 Tessalonicenses 4:13

Dù khi tôi đi quaThung lũng bóng chết,Tôi sẽ không sợ tai họa gì.Vì Ngài ở cùng tôi,Cây trượng và cây gậy của NgàiAn ủi tôi.

Salmos 23:4

CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương,Và cứu những người có tâm linh thống hối.

Salmos 34:18

Tôi cầu xin Ngài cho tôi đứa con này. CHÚA đã ban cho tôi điều tôi cầu xin Ngài.

Nay tôi xin dâng con tôi lại cho CHÚA. Nó thuộc về CHÚA trọn đời nó."Rồi cả gia đình thờ phượng CHÚA.

1 Samuel 1:27,28

Nước lũ không thể dập tắt tình yêu,Sông sâu cũng không thể nhận chìm.Ví có người nào đem gia tài mình đổi lấy tình yêu,Cũng sẽ bị khinh chê thậm tệ.

Cânticos 8:7

Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ,Băng bó những vết thương của họ.

Salmos 147:3

Vì thế đống đá này cũng được gọi là Mích-ba "Tháp canh" và La-ban giải thích: "Cầu Chúa canh giữ cháu và cậu khi ta xa cách nhau.

Gênesis 31:49

Vì tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta.

Romanos 8:18

Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp.

2 Coríntios 1:4

Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con.

João 14:18

Anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ hưởng được điều Ngài đã hứa.

Hebreus 10:36

Nhưng bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi thì nay vì Chúa Cứu Thế tôi coi là lỗ.

Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa tôi, là điều tối trọng đại. Vì Ngài, tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa Cứu Thế

Filipenses 3:7,8

Dù cha mẹ bỏ tôi,Nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi.

Salmos 27:10

Mục đích là để chứng tỏ đức tin anh chị em quý hơn vàng, là vật có thể bị hủy diệt được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-su hiện đến.

1 Pedro 1:7