Verdade

Sau hết, thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý; nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến.

Filipenses 4:8

Nhưng Ta bảo các con sự thật này: Ta ra đi là ích lợi cho các con, vì nếu Ta không đi thì Đấng Phù Hộ sẽ không đến cùng các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến cùng các con.

João 16:7

Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.

João 1:14

Đức Giê-su đáp: "Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.

João 14:6

Môi người công chính biết điều thích hợp,Còn miệng kẻ gian ác biết sự gian tà.

Provérbios 10:32

Đức Giê-su liền bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: "Nếu các người kiên trì trong đạo Ta dạy thì các người mới thật là môn đệ của Ta.

Các người sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các người!"

João 8:31,32

Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng thương yêu chỉ bằng lời nói và nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng hành động và chân thật.

1 João 3:18

Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý.

2 Timóteo 2:15

Ấy là người bước đi ngay thẳng,Làm điều công chínhVà nói sự thật từ trong lòng.

Là người có lưỡi không nói hành,Không làm điều ác hại bạn hữu,Và không lăng nhục người lân cận.

Salmos 15:2,3

Hãy từ bỏ miệng gian tà;Hãy lìa xa môi xảo quyệt.

Provérbios 4:24

Mọi lời của Đức Chúa Trời đều tinh khiết;Ngài là cái khiên cho những người trú ẩn nơi Ngài.

Provérbios 30:5

Chính Ngài đã sinh thành chúng ta bởi lời chân thật đúng theo ý định Ngài, để chúng ta thành một loại trái đầu mùa của muôn loài Ngài sáng tạo.

Tiago 1:18

Tôi đã chọn con đường trung tín,Tôi đã đặt trước mặt tôi các phán quyết của Ngài.

Salmos 119:30

Chúng ta cũng biết Con của Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta biết Ngài là chân thật. Và chúng ta ở trong Ngài, Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và sự sống vĩnh phúc.

1 João 5:20

Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác,Và môi mình khỏi lời gian dối.

Salmos 34:13

Nếu chúng ta nói mình được thông công với Ngài mà vẫn sống trong tối tăm, chúng ta nói dối và không làm theo chân lý.

1 João 1:6

Không có gì vui mừng hơn cho tôi khi nghe biết con cái mình sống trong chân lý.

3 João 1:4

Đức Chúa Trời là Linh Thần, nên những người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh, lẽ thật mà thờ phượng."

João 4:24

Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy.

Hebreus 11:1

Nhưng thưa anh chị em của tôi, trên hết mọi việc, đừng thề thốt; đừng chỉ trời, chỉ đất hay chỉ bất kỳ vật gì khác mà thề. Nhưng đối với anh chị em, phải thì nói phải, không thì nói không, để anh chị em khỏi bị kết án.

Tiago 5:12

Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế.

Efésios 4:15

Về phần các con, sự xức dầu các con đã nhận nơi Ngài vẫn ở trong các con và các con không cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng sự xức dầu dạy dỗ các con mọi sự và sự xức dầu là thật, không phải giả dối. Như sự xức dầu ấy đã dạy các con, hãy ở trong Ngài.

1 João 2:27

Xin hướng dẫn tôi trong chân lý Ngài và dạy dỗ tôi.Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng cứu rỗi tôi.Hằng ngày tôi trông cậy nơi Ngài.

Salmos 25:5

Vì lời CHÚA là ngay thẳng,Mọi công việc của Ngài đều thành tín.

Salmos 33:4

Khi Đấng Phù Hộ đến, Đấng mà Ta bởi Cha sẽ sai đến với các con, Ngài là Thần Chân Lý xuất phát từ Cha; chính Ngài sẽ làm chứng về Ta.

João 15:26