Daniel 12

1 א ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר

2 ב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם  {ס}

3 ג והמשכלים--יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד  {פ}

4 ד ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר--עד עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת

5 ה וראיתי אני דניאל והנה שנים אחרים עמדים  אחד הנה לשפת היאר ואחד הנה לשפת היאר

6 ו ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר  עד מתי קץ הפלאות

7 ז ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם  כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש--תכלינה כל אלה

8 ח ואני שמעתי ולא אבין ואמרה--אדני מה אחרית אלה  {פ}

9 ט ויאמר לך דניאל  כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ

10 י יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו

11 יא ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם--ימים אלף מאתים ותשעים

12 יב אשרי המחכה ויגיע  לימים--אלף שלש מאות שלשים וחמשה

13 יג ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין  {ש}