Lamentações 3

1 א אני הגבר ראה עני בשבט עברתו

2 ב אותי נהג וילך חשך ולא אור

3 ג אך בי ישב יהפך ידו כל היום  {ס}

4 ד בלה בשרי ועורי שבר עצמותי

5 ה בנה עלי ויקף ראש ותלאה

6 ו במחשכים הושיבני כמתי עולם  {ס}

7 ז גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי

8 ח גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי

9 ט גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה  {ס}

10 י דב ארב הוא לי אריה (ארי) במסתרים

11 יא דרכי סורר ויפשחני שמני שמם

12 יב דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ  {ס}

13 יג הביא בכליתי בני אשפתו

14 יד הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום

15 טו השביעני במרורים הרוני לענה  {ס}

16 טז ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר

17 יז ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה

18 יח ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה  {ס}

19 יט זכר עניי ומרודי לענה וראש

20 כ זכור תזכור ותשיח (ותשוח) עלי נפשי

21 כא זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל  {ס}

22 כב חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

23 כג חדשים לבקרים רבה אמונתך

24 כד חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו  {ס}

25 כה טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו

26 כו טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה

27 כז טוב לגבר כי ישא על בנעוריו  {ס}

28 כח ישב בדד וידם כי נטל עליו

29 כט יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה

30 ל יתן למכהו לחי ישבע בחרפה  {ס}

31 לא כי לא יזנח לעולם אדני

32 לב כי אם הוגה ורחם כרב חסדיו

33 לג כי לא ענה מלבו ויגה בני איש  {ס}

34 לד לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ

35 לה להטות משפט גבר נגד פני עליון

36 לו ל ע ות אדם בריבו אדני לא ראה  {ס}

37 לז מי זה אמר ותהי אדני לא צוה

38 לח מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

39 לט מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו  {ס}

40 מ נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה

41 מא נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים

42 מב נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת  {ס}

43 מג סכותה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת

44 מד סכותה בענן לך מעבור תפלה

45 מה סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים  {ס}

46 מו פצו עלינו פיהם כל איבינו

47 מז פחד ופחת היה לנו השאת והשבר

48 מח פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי  {ס}

49 מט עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות

50 נ עד ישקיף וירא יהוה משמים

51 נא עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי  {ס}

52 נב צוד צדוני כצפור איבי חנם

53 נג צמתו בבור חיי וידו אבן בי

54 נד צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי  {ס}

55 נה קראתי שמך יהוה מבור תחתיות

56 נו קולי שמעת  אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי

57 נז קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא  {ס}

58 נח רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי

59 נט ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי

60 ס ראיתה כל נקמתם--כל מחשבתם לי  {ס}

61 סא שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי

62 סב שפתי קמי והגיונם עלי כל היום

63 סג שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם  {ס}

64 סד תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם

65 סה תתן להם מגנת לב תאלתך להם

66 סו תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה  {פ}