Deus é nosso refúgio

א מכתם לדוד    שמרני אל כי-חסיתי בך br

Salmos 16:1

1 א למנצח לעבד יהוה--לדוד br אשר דבר ליהוה    את-דברי השירה הזאת-- br ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו    ומיד שאול br

2 ב ויאמר--    ארחמך יהוה חזקי br

3 ג יהוה סלעי ומצודתי--    ומפלטי br אלי צורי אחסה-בו    מגני וקרן-ישעי משגבי br

Salmos 18:1-3

א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

Salmos 46:1

ז צדקתך כהררי-אל--משפטיך תהום רבה    אדם ובהמה תושיע יהוה br

Salmos 36:7

כט מעוז לתם דרך יהוה    ומחתה לפעלי און br

Provérbios 10:29

כו ביראת יהוה מבטח-עז    ולבניו יהיה מחסה br

Provérbios 14:26

יז ואני אשיר עזך--    וארנן לבקר חסדך br כי-היית משגב לי    ומנוס ביום צר-לי br [ (Psalms 59:18) יח   עזי אליך אזמרה    כי-אלהים משגבי אלהי חסדי ]

Salmos 59:17

א תפלה למשה איש-האלהים br אדני--מעון אתה היית לנו    בדר ודר br

ב בטרם הרים ילדו--    ותחולל ארץ ותבל br ומעולם עד-עולם    אתה אל br

Salmos 90:1,2

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם    בצדקתך פלטני br

3 ג הטה אלי אזנך--    מהרה הצילני br היה לי לצור-מעוז--לבית מצודות    להושיעני br

4 ד כי-סלעי ומצודתי אתה    ולמען שמך תנחני ותנהלני br

5 ה תוציאני--מרשת זו טמנו לי    כי-אתה מעוזי br

Salmos 31:1-5

ח טוב לחסות ביהוה--    מבטח באדם br

ט טוב לחסות ביהוה--    מבטח בנדיבים br

Salmos 118:8,9

ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

Naum 1:7

ד כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר

Isaías 25:4

5 ה אך משאתו יעצו להדיח--    ירצו כזב br בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה br

6 ו אך לאלהים דומי נפשי    כי-ממנו תקותי br

7 ז אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא אמוט br

8 ח על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים br

Salmos 62:5-8

ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

י ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה br

Salmos 9:9,10

ג היה לי לצור מעון לבוא--    תמיד צוית להושיעני br כי-סלעי ומצודתי    אתה br

Salmos 71:3

1 א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

2 ב בקרב עלי מרעים--    לאכל את-בשרי br צרי ואיבי לי    המה כשלו ונפלו br

3 ג אם-תחנה עלי מחנה--    לא-יירא לבי br אם-תקום עלי מלחמה--    בזאת אני בוטח br

Salmos 27:1-3

1 א ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן br

2 ב אמר--ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו br

3 ג כי הוא יצילך מפח יקוש    מדבר הוות br

4 ד באברתו יסך לך--ותחת-כנפיו תחסה    צנה וסחרה אמתו br

Salmos 91:1-4