Domínio próprio

כב ברכו יהוה כל-מעשיו--    בכל-מקמות ממשלתו br ברכי נפשי    את-יהוה

Salmos 103:22

יג מלכותך מלכות כל-עלמים    וממשלתך בכל-דור ודר br

Salmos 145:13

ב חלם חזית וידחלנני והרהרין על משכבי וחזוי ראשי יבהלנני

ג ומני שים טעם להנעלה קדמי לכל חכימי בבל  די פשר חלמא יהודענני

Daniel 4:2,3

יג חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוא ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי

יד ולה יהב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל  {פ}

Daniel 7:13,14

יט ברב דברים לא יחדל-פשע    וחושך שפתיו משכיל br

Provérbios 10:19

יא כל-רוחו יוציא כסיל    וחכם באחור ישבחנה br

Provérbios 29:11

ו לם רבה (למרבה) המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת  {פ}

ז דבר שלח אדני ביעקב ונפל בישראל

Isaías 9:6,7

כח עיר פרוצה אין חומה--    איש אשר אין מעצר לרוחו

Provérbios 25:28

ב המשל ופחד עמו    עשה שלום במרומיו br

Jó 25:2

לב טוב ארך אפים מגבור    ומשל ברוחו מלכד עיר br

Provérbios 16:32