Lei

כד ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן

Amós 5:24

ח הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך  {ס}

Miquéias 6:8

ה רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד יהוה לאהבה את יהוה אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם

Josué 22:5

טז אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית--וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה

Deuteronômio 30:16

א והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום--ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ

Deuteronômio 28:1

יב ועתה ישראל--מה יהוה אלהיך שאל מעמך  כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך

יג לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום--לטוב לך

Deuteronômio 10:12,13

ח לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו  כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל

Josué 1:8

ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך

ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך

Deuteronômio 6:6,7

י בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך br

Salmos 119:10

ל דרך-אמונה בחרתי    משפטיך שויתי br

Salmos 119:30

יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם--    על-יראיו br וצדקתו    לבני בנים br

יח לשמרי בריתו    ולזכרי פקדיו לעשותם br

Salmos 103:17,18