Salmos 103

1 א לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו br

2 ב ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו br

3 ג הסלח לכל-עונכי    הרפא לכל-תחלואיכי br

4 ד הגואל משחת חייכי    המעטרכי חסד ורחמים br

5 ה המשביע בטוב עדיך    תתחדש כנשר נעוריכי br

6 ו עשה צדקות יהוה    ומשפטים לכל-עשוקים br

7 ז יודיע דרכיו למשה    לבני ישראל עלילותיו br

8 ח רחום וחנון יהוה    ארך אפים ורב-חסד br

9 ט לא-לנצח יריב    ולא לעולם יטור br

10 י לא כחטאינו עשה לנו    ולא כעונתינו גמל עלינו br

11 יא כי כגבה שמים על-הארץ--    גבר חסדו על-יראיו br

12 יב כרחק מזרח ממערב--    הרחיק ממנו את-פשעינו br

13 יג כרחם אב על-בנים--    רחם יהוה על-יראיו br

14 יד כי-הוא ידע יצרנו    זכור כי-עפר אנחנו br

15 טו אנוש כחציר ימיו    כציץ השדה כן יציץ br

16 טז כי רוח עברה-בו ואיננו    ולא-יכירנו עוד מקומו br

17 יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם--    על-יראיו br וצדקתו    לבני בנים br

18 יח לשמרי בריתו    ולזכרי פקדיו לעשותם br

19 יט יהוה--בשמים הכין כסאו    ומלכותו בכל משלה br

20 כ ברכו יהוה    מלאכיו br גברי כח עשי דברו    לשמע בקול דברו br

21 כא ברכו יהוה כל-צבאיו--    משרתיו עשי רצונו br

22 כב ברכו יהוה כל-מעשיו--    בכל-מקמות ממשלתו br ברכי נפשי    את-יהוה