Louvor e adoração

ד יהוה--העלית מן-שאול נפשי    חייתני מיורדי- (מירדי-) בור br

ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו br

Salmos 30:4,5

ו עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד br

Salmos 71:6

3 ג כהנדף עשן    תנדף br כהמס דונג מפני-אש--    יאבדו רשעים מפני אלהים br

4 ד וצדיקים--ישמחו יעלצו לפני אלהים    וישישו בשמחה br

5 ה שירו לאלהים--    זמרו שמו br סלו לרכב בערבות--ביה שמו    ועלזו לפניו br

Salmos 68:3-5

יז ואני אשיר עזך--    וארנן לבקר חסדך br כי-היית משגב לי    ומנוס ביום צר-לי br [ (Psalms 59:18) יח   עזי אליך אזמרה    כי-אלהים משגבי אלהי חסדי ]

Salmos 59:17

א הודו ליהוה קראו בשמו    הודיעו בעמים עלילותיו br

Salmos 105:1

ג יהללו שמו במחול    בתף וכנור יזמרו-לו br

Salmos 149:3

ב עבדו את-יהוה בשמחה    באו לפניו ברננה br

Salmos 100:2

א לדוד מזמור    חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה br

Salmos 101:1

יז ישוב עמלו בראשו    ועל קדקדו חמסו ירד br [ (Psalms 7:18) יח   אודה יהוה כצדקו    ואזמרה שם-יהוה עליון ]

Salmos 7:17

ז אודך בישר לבב--    בלמדי משפטי צדקך br

Salmos 119:7

1 א רננו צדיקים ביהוה    לישרים נאוה תהלה br

2 ב הודו ליהוה בכנור    בנבל עשור זמרו-לו br

3 ג שירו-לו שיר חדש    היטיבו נגן בתרועה br

Salmos 33:1-3

ג גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר br

Salmos 145:3

א לדוד  ברוך יהוה צורי--    המלמד ידי לקרב br אצבעותי    למלחמה br

Salmos 144:1

ד וצדיקים--ישמחו יעלצו לפני אלהים    וישישו בשמחה br

Salmos 68:4

1 א למנצח מזמור לדוד שיר br

2 ב לך דמיה תהלה אלהים בציון    ולך ישלם-נדר br

3 ג שמע תפלה--    עדיך כל-בשר יבאו br

Salmos 65:1-3

א לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו br

Salmos 103:1

ט שירו לו זמרו לו--  {ס}  שיחו בכל נפלאתיו  {ר} br

1 Crônicas 16:9

יז אליו פי-קראתי    ורומם תחת לשוני br

Salmos 66:17

כג לך אלה אבהתי מהודא ומשבח אנה די חכמתא וגבורתא יהבת לי וכען הודעתני די בעינא מנך די מלת מלכא הודעתנא

Daniel 2:23

1 א הללו-יה br שירו ליהוה שיר חדש    תהלתו בקהל חסידים br

3 ג יהללו שמו במחול    בתף וכנור יזמרו-לו br

4 ד כי-רוצה יהוה בעמו    יפאר ענוים בישועה br

5 ה יעלזו חסידים בכבוד    ירננו על-משכבותם br

Salmos 149:1,3-5

ח ודויד וכל ישראל משחקים לפני האלהים--בכל עז ובשירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות

1 Crônicas 13:8

ד מהלל אקרא יהוה  {ס}  ומאיבי אושע  {ר} br

2 Samuel 22:4

א יהוה אלהי אתה--ארוממך אודה שמך כי עשית פלא  עצות מרחק אמונה אמן

Isaías 25:1

ד באו שעריו בתודה--חצרתיו בתהלה    הודו-לו ברכו שמו br

Salmos 100:4

כג זבח תודה יכבדנני    ושם דרך--אראנו בישע אלהים

Salmos 50:23

כא הוא תהלתך והוא אלהיך--אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך

Deuteronômio 10:21

נ על כן אודך יהוה בגוים  {ס}  ולשמך אזמר  {ר} br

2 Samuel 22:50

ו כל הנשמה תהלל יה            הללו-יה

Salmos 150:6

ח אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים

Isaías 42:8

א לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך br

Salmos 34:1

כג תרננה שפתי כי אזמרה-לך    ונפשי אשר פדית br

Salmos 71:23

1 א לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך br

2 ב אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי br

3 ג ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו br

Salmos 34:1-3

1 א שירו ליהוה שיר חדש    שירו ליהוה כל-הארץ br

2 ב שירו ליהוה ברכו שמו    בשרו מיום-ליום ישועתו br

3 ג ספרו בגוים כבודו    בכל-העמים נפלאותיו br

4 ד כי גדול יהוה ומהלל מאד    נורא הוא על-כל-אלהים br

5 ה כי כל-אלהי העמים אלילים    ויהוה שמים עשה br

6 ו הוד-והדר לפניו    עז ותפארת במקדשו br

7 ז הבו ליהוה משפחות עמים    הבו ליהוה כבוד ועז br

8 ח הבו ליהוה כבוד שמו    שאו-מנחה ובאו לחצרותיו br

9 ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש    חילו מפניו כל-הארץ br

Salmos 96:1-9

ח ימלא פי תהלתך    כל-היום תפארתך br

Salmos 71:8

ג ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו--מפניהם

Deuteronômio 20:3

1 א הללו-יה br הללו את-יהוה מן-השמים    הללוהו במרומים br

2 ב הללוהו כל-מלאכיו    הללוהו כל-צבאו br

3 ג הללוהו שמש וירח    הללוהו כל-כוכבי אור br

4 ד הללוהו שמי השמים    והמים אשר מעל השמים br

5 ה יהללו את-שם יהוה    כי הוא צוה ונבראו br

6 ו ויעמידם לעד לעולם    חק-נתן ולא יעבור br

7 ז הללו את-יהוה מן-הארץ--    תנינים וכל-תהמות br

8 ח אש וברד שלג וקיטור    רוח סערה עשה דברו br

9 ט ההרים וכל-גבעות    עץ פרי וכל-ארזים br

10 י החיה וכל-בהמה    רמש וצפור כנף br

11 יא מלכי-ארץ וכל-לאמים    שרים וכל-שפטי ארץ br

12 יב בחורים וגם-בתולות    זקנים עם-נערים br

13 יג יהללו את-שם יהוה--    כי-נשגב שמו לבדו br הודו    על-ארץ ושמים br

Salmos 148:1-13

ד יום אירא--    אני אליך אבטח br

Salmos 56:4

יא שמע-יהוה וחנני    יהוה היה-עזר לי br

יב הפכת מספדי למחול לי    פתחת שקי ותאזרני שמחה br [ (Psalms 30:13) יג   למען יזמרך כבוד--    ולא ידם br יהוה אלהי    לעולם אודך ]

Salmos 30:11,12

ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי br ויעלז לבי    ומשירי אהודנו br

Salmos 28:7

ג הללו-יה כי-טוב יהוה    זמרו לשמו כי נעים br

Salmos 135:3

א למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד br

Salmos 9:1

ד הללוהו בתף ומחול    הללוהו במנים ועגב br

Salmos 150:4

א הללו-יה br הללי נפשי    את-יהוה br

ב אהללה יהוה בחיי    אזמרה לאלהי בעודי br

Salmos 146:1,2

א מזמור שיר ליום השבת br

Salmos 92:1

יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

Salmos 139:13,14

1 א לכו נרננה ליהוה    נריעה לצור ישענו br

2 ב נקדמה פניו בתודה    בזמרות נריע לו br

3 ג כי אל גדול יהוה    ומלך גדול על-כל-אלהים br

4 ד אשר בידו מחקרי-ארץ    ותועפת הרים לו br

5 ה אשר-לו הים והוא עשהו    ויבשת ידיו יצרו br

6 ו באו נשתחוה ונכרעה    נברכה לפני-יהוה עשנו br

Salmos 95:1-6

י ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו--כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם

Neemias 8:10

כא ויועץ אל העם ויעמד משררים ליהוה ומהללים להדרת קדש--בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו ליהוה כי לעולם חסדו

כב ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יהוה מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה--וינגפו

2 Crônicas 20:21,22

א מזמור לתודה    הריעו ליהוה כל-הארץ br

ב עבדו את-יהוה בשמחה    באו לפניו ברננה br

Salmos 100:1,2

ג ויעלני מבור שאון--    מטיט היון br ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי br

Salmos 40:3

ג ממזרח-שמש עד-מבואו--    מהלל שם יהוה br

Salmos 113:3

1 א הללו-יה br הללו-אל בקדשו    הללוהו ברקיע עזו br

2 ב הללוהו בגבורתיו    הללוהו כרב גדלו br

3 ג הללוהו בתקע שופר    הללוהו בנבל וכנור br

4 ד הללוהו בתף ומחול    הללוהו במנים ועגב br

5 ה הללוהו בצלצלי-שמע    הללוהו בצלצלי תרועה br

6 ו כל הנשמה תהלל יה            הללו-יה

Salmos 150:1-6

ג אלהי--אקרא יומם ולא תענה    ולילה ולא-דמיה לי br

Salmos 22:3

א הללו-יה br כי-טוב זמרה אלהינו--    כי-נעים נאוה תהלה br

Salmos 147:1

טו צדק ומשפט מכון כסאך    חסד ואמת יקדמו פניך br

Salmos 89:15

ג כן בקדש חזיתך--    לראות עזך וכבודך br

ד כי-טוב חסדך מחיים    שפתי ישבחונך br

Salmos 63:3,4

א לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו br

ב ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו br

Salmos 103:1,2

א הללו את-יהוה כל-גוים    שבחוהו כל-האמים br

ב כי גבר עלינו חסדו--    ואמת-יהוה לעולם br הללו-יה

Salmos 117:1,2

יט עלית למרום שבית שבי--    לקחת מתנות באדם br ואף סוררים    לשכן יה אלהים br

Salmos 68:19

ח יודו ליהוה חסדו    ונפלאותיו לבני אדם br

ט כי-השביע נפש שקקה    ונפש רעבה מלא-טוב br

Salmos 107:8,9

כ ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו

כא ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה--יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך

Jó 1:20,21

ב ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו br

Salmos 103:2

ד ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו

Isaías 12:4

יב שמחו צדיקים ביהוה    והודו לזכר קדשו

Salmos 97:12

22 כב הושיעני מפי אריה    ומקרני רמים עניתני br

23 כג אספרה שמך לאחי    בתוך קהל אהללך br

24 כד יראי יהוה הללוהו--    כל-זרע יעקב כבדוהו br וגורו ממנו    כל-זרע ישראל br

Salmos 22:22-24

1 א לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו br

2 ב ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו br

3 ג הסלח לכל-עונכי    הרפא לכל-תחלואיכי br

4 ד הגואל משחת חייכי    המעטרכי חסד ורחמים br

Salmos 103:1-4

יא עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה br

Salmos 2:11

יד ואני תמיד איחל    והוספתי על-כל-תהלתך br

Salmos 71:14

א למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד br

ב אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך br

Salmos 9:1,2

ו ברוך יהוה    כי-שמע קול תחנוני br

Salmos 28:6

א לא לנו יהוה לא-לנו    כי-לשמך תן כבוד--על-חסדך על-אמתך br

Salmos 115:1

יא ברצח בעצמותי--    חרפוני צוררי br באמרם אלי כל-היום    איה אלהיך br [ (Psalms 42:12) יב   מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי br הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי ]

Salmos 42:11

א יהוה מלך תגל הארץ    ישמחו איים רבים br

Salmos 97:1

כ ברוך אלהים--    אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי

Salmos 66:20