Isaías 12

1 א ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני

2 ב הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד  כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה

3 ג ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה

4 ד ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו

5 ה זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת (מודעת) זאת בכל הארץ

6 ו צהלי ורני יושבת ציון  כי גדול בקרבך קדוש ישראל  {ס}