Salmos 30

1 א מזמור  שיר-חנכת הבית לדוד br

2 ב ארוממך יהוה כי דליתני    ולא-שמחת איבי לי br

3 ג יהוה אלהי--    שועתי אליך ותרפאני br

4 ד יהוה--העלית מן-שאול נפשי    חייתני מיורדי- (מירדי-) בור br

5 ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו br

6 ו כי רגע באפו--    חיים ברצונו br בערב ילין בכי    ולבקר רנה br

7 ז ואני אמרתי בשלוי--    בל-אמוט לעולם br

8 ח יהוה--    ברצונך העמדתה להררי-עז br הסתרת פניך    הייתי נבהל br

9 ט אליך יהוה אקרא    ואל-אדני אתחנן br

10 י מה-בצע בדמי    ברדתי אל-שחת br היודך עפר    היגיד אמתך br

11 יא שמע-יהוה וחנני    יהוה היה-עזר לי br

12 יב הפכת מספדי למחול לי    פתחת שקי ותאזרני שמחה br [ (Psalms 30:13) יג   למען יזמרך כבוד--    ולא ידם br יהוה אלהי    לעולם אודך ]