Palavras de Consolo

כד אם-תשכב לא-תפחד    ושכבת וערבה שנתך br

Provérbios 3:24

ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך--לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

Deuteronômio 31:8

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

ה כי יצפנני בסכה--    ביום רעה br יסתרני בסתר אהלו    בצור ירוממני br

Salmos 27:4,5

יא לשום שפלים למרום    וקדרים שגבו ישע br

Jó 5:11

1 א לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים  {פ}

2 ב עת ללדת        ועת למות br           עת לטעת        ועת לעקור נטוע br

3 ג עת להרוג        ועת לרפוא br           עת לפרוץ        ועת לבנות br

4 ד עת לבכות          ועת לשחוק br           עת ספוד         ועת רקוד br

5 ה עת להשליך אבנים        ועת כנוס אבנים br           עת לחבוק         ועת לרחק מחבק br

6 ו עת לבקש         ועת לאבד br           עת לשמור        ועת להשליך br

7 ז עת לקרוע        ועת לתפור br           עת לחשות        ועת לדבר br

8 ח עת לאהב         ועת לשנא br           עת מלחמה        ועת שלום  {פ}

Eclesiastes 3:1-8

כב לא תיראום  כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם  {ס}

Deuteronômio 3:22

ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי br שבטך ומשענתך    המה ינחמני br

Salmos 23:4

יז עשה-עמי אות    לטובה br ויראו שנאי ויבשו--    כי-אתה יהוה עזרתני ונחמתני

Salmos 86:17

עו יהי-נא חסדך לנחמני--    כאמרתך לעבדך br

Salmos 119:76

ט הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת  כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך  {פ}

Josué 1:9

ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

Salmos 9:9

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

Salmos 27:1

ה כי-אתה תקותי    אדני יהוה מבטחי מנעורי br

Salmos 71:5