Redentor

א למנצח מזמור לדוד br

Salmos 31:1

י אהבי יהוה    שנאו-רע br שמר נפשות חסידיו    מיד רשעים יצילם br

Salmos 97:10

כב מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך

Isaías 44:22

יט קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע br

Salmos 34:19

ב יהוה--הצילה נפשי משפת-שקר    מלשון רמיה br

Salmos 120:2

א רוח אדני יהוה עלי--יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח

Isaías 61:1

א למנצח לעבד יהוה--לדוד br אשר דבר ליהוה    את-דברי השירה הזאת-- br ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו    ומיד שאול br

ב ויאמר--    ארחמך יהוה חזקי br

Salmos 18:1,2

י שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי--כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני  כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה

Isaías 61:10

יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

Sofonias 3:17

טו ואני עליך בטחתי יהוה    אמרתי אלהי אתה br

Salmos 31:15

ט עזרנו אלהי ישענו--    על-דבר כבוד-שמך br והצילנו וכפר על-חטאתינו    למען שמך br

Salmos 79:9

יז פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם br

יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

Salmos 34:17,18

כג תרננה שפתי כי אזמרה-לך    ונפשי אשר פדית br

Salmos 71:23