Descansar no Senhor

יד ויאמר  פני ילכו והנחתי לך

Êxodo 33:14

11 יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

12 יב וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם

13 יג ובקשתם אתי ומצאתם  כי תדרשני בכל לבבכם

Jeremias 29:11-13

כה טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו

כו טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה

Lamentações 3:25,26

ז דום ליהוה--    והתחולל-לו br אל-תתחר במצליח דרכו    באיש עשה מזמות br

Salmos 37:7

ד ודעו--כי-הפלה יהוה חסיד לו    יהוה ישמע בקראי אליו br

Salmos 4:4

ח על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים br

Salmos 62:8

ז ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו

ח והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא (יראה) כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

Jeremias 17:7,8

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:31

י משבית מלחמות    עד-קצה הארץ br קשת ישבר וקצץ חנית    עגלות ישרף באש br

Salmos 46:10

ז ויהי לאסא חיל נשא צנה ורמח מיהודה שלש מאות אלף  {ס}  ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף  כל אלה גבורי חיל

2 Crônicas 14:7

א למנצח לדוד מזמור br

Salmos 40:1

יד קוה אל-יהוה    חזק ויאמץ לבך וקוה אל-יהוה

Salmos 27:14

יז והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה--השקט ובטח עד עולם

Isaías 32:17

כז המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשמיעך את דבר אלהים  {פ}

1 Samuel 9:27

ג יצר סמוך תצר שלום שלום  כי בך בטוח

Isaías 26:3

כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

Salmos 55:22

טו כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון--בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם

Isaías 30:15