Salmos 46

1 א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

2 ב אלהים לנו מחסה ועז    עזרה בצרות נמצא מאד br

3 ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ    ובמוט הרים בלב ימים br

4 ד יהמו יחמרו מימיו    ירעשו הרים בגאותו סלה br

5 ה נהר--פלגיו ישמחו עיר-אלהים    קדש משכני עליון br

6 ו אלהים בקרבה בל-תמוט    יעזרה אלהים לפנות בקר br

7 ז המו גוים מטו ממלכות    נתן בקולו תמוג ארץ br

8 ח יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה br

9 ט לכו-חזו מפעלות יהוה--    אשר-שם שמות בארץ br

10 י משבית מלחמות    עד-קצה הארץ br קשת ישבר וקצץ חנית    עגלות ישרף באש br

11 יא הרפו ודעו כי-אנכי אלהים    ארום בגוים ארום בארץ br [ (Psalms 46:12) יב   יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה ]