1 Coríntios 16

1 Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii.

2 V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.

3 Až budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte, s průvodními listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma.

4 Ukáže-li se vhodné, abych tam šel také já, půjdou se mnou.

5 Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu,

6 ale u vás bych chtěl zůstat déle, snad i přes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu.

7 Nerad bych se u vás jen zastavil; doufám, že s vámi budu moci zůstat nějaký čas, dovolí-li to Pán.

8 V Efezu zůstanu až do letnic;

9 otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho.

10 Přijde-li Timoteus, hleďte, aby byl mezi vámi bez obav; vždyť koná dílo Páně stejně jako já.

11 Ať ho nikdo z vás nepodceňuje! Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něho čekám spolu s jinými bratry.

12 Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na něj naléhal, aby k vám šel spolu s jinými bratry, ale v žádném případě nechtěl jít už nyní; půjde však, jakmile se ukáže vhodná příležitost.

13 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

14 Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

15 O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím.

16 I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle.

17 Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achaikos, neboť mi nahradili vaši nepřítomnost.

18 Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí!

19 Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě.

20 Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.

21 Pozdrav mou, Pavlovou rukou.

22 Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!

23 Milost Pána Ježíše buď s vámi.

24 Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.