2 Coríntios 6

1 Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno,

2 vždyť je psáno: 'V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.' Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

3 Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu,

4 ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech,

5 pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění;

6 prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou,

7 slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně,

8 procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu;

9 jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme - a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti;

10 máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.

11 Nic jsem vám nezatajil, Korinťané, naše srdce se vám otevřelo.

12 V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte.

13 Na oplátku - mluvím k vám jako k svým dětem - udělejte nám i vy místo ve svém srdci!

14 Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

15 Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

16 Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'

17 A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodina 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu'

18 a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů'.