Esdras 2

1 Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které do Babylóna přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.

2 Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:

3 Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva;

4 synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva;

5 synů Arachových sedm set sedmdesát pět;

6 synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set dvanáct;

7 synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři;

8 synů Zatúových devět set čtyřicet pět;

9 synů Zakajových sedm set šedesát;

10 synů Baního šest set čtyřicet dva;

11 synů Bebajových šest set dvacet tři;

12 synů Azgadových tisíc dvě stě dvacet dva;

13 synů Adoníkamových šest set šedesát šest;

14 synů Bigvajových dva tisíce padesát šest;

15 synů Adínových čtyři sta padesát čtyři;

16 synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm;

17 synů Besajových tři sta dvacet tři;

18 synů Jórových sto dvanáct;

19 synů Chašumových dvě stě dvacet tři;

20 synů Gibarových devadesát pět;

21 synů betlémských sto dvacet tři;

22 mužů netófských padesát šest;

23 mužů anatótských sto dvacet osm;

24 synů azmávetských čtyřicet dva;

25 synů kirjátarimských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři;

26 synů rámských a gebských šest set dvacet jeden;

27 mužů mikmásských sto dvacet dva;

28 mužů bételských a ajských dvě stě dvacet tři;

29 synů neboských padesát dva;

30 synů magbíšských sto padesát šest;

31 synů druhého Élama tisíc dvě stě padesát čtyři;

32 synů Charimových tři sta dvacet;

33 synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet pět;

34 synů jerišských tři sta čtyřicet pět;

35 synů Senáových tři tisíce šest set třicet.

36 Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři;

37 synů Imerových tisíc padesát dva;

38 synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm;

39 synů Charimových tisíc sedmnáct.

40 Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři.

41 Zpěváci: synů Asafových sto dvacet osm.

42 Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět.

43 Chrámoví nevolníci: Synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi,

44 synové Kérosovi, synové Síahovi, synové Padónovi,

45 synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Akúbovi,

46 synové Chágabovi, synové Šamlajovi, synové Chananovi,

47 synové Gidélovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,

48 synové Resínovi, synové Nekódovi, synové Gazamovi,

49 synové Uzovi, synové Paséachovi, synové Besajovi,

50 synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefúsejců,

51 synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi,

52 synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,

53 synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi,

54 synové Nesíachovi a synové Chatífovi. -

55 Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perúdovi,

56 synové Jaelovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi,

57 synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi,

58 všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.

59 Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adánu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele:

60 synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set padesát dva.

61 A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem.

62 Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí.

63 Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím.

64 Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší,

65 mimo jejich otroky a otrokyně, jejichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě zpěváků a zpěvaček.

66 Koní bylo sedm set třicet šest, mezků dvě stě čtyřicet pět,

67 velbloudů čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet.

68 Někteří představitelé rodů přinesli po svém příchodu k domu Hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary pro Boží dům, aby jej mohli postavit na jeho základech.

69 Podle svých možností dali na chrámový poklad pro to dílo šedesát jeden tisíc zlatých darejků a pět tisíc hřiven stříbra a sto kněžských suknic.

70 I usadili se kněží, levité a někteří z lidu i zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých městech; všechen Izrael se usadil ve svých městech.