Jó 33

1 Ty, Jóbe, slyš dobře mou řeč, všem mým slovům dopřej sluchu.

2 Pohleď, otevírám ústa, pod mým patrem promlouvá můj jazyk.

3 Má řeč tryská z upřímného srdce, mé rty mluví o poznání vytříbeném.

4 Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.

5 Můžeš-li, odpovídej, předlož mi svou při, postav se!

6 Hle, já budu tvými ústy před Bohem, i já jsem jen kus hlíny.

7 Hle, nemusí tě přepadat strach ze mne, ani moje naléhání tebe tížit.

8 Řekl jsi to přede mnou a já jsem tvá slova slyšel:

9 »Ryzí jsem, prost přestoupení, jsem bez úhony, bez nepravosti.

10 Hle, Bůh proti mně záminky hledá, pokládá mě za nepřítele,

11 sevřel do klády mé nohy a střeží všechny mé stezky.«

12 Hle, odpovídám ti: Zde nejsi v právu, neboť Bůh je větší než člověk.

13 Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá?

14 Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne.

15 Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku,

16 tehdy otvírá lidem ucho a zpečeťuje varování, jež jim dal,

17 aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže chránil před vypínavostí,

18 aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život aby nezašel hubící střelou.

19 Bolestmi je kárán na svém loži, stálým svárem v kostech,

20 takže jeho život si oškliví pokrm a jeho duše vytoužené jídlo.

21 Jeho tělo se očividně ztrácí, vystupují kosti, které nebývalo vidět.

22 Jeho duše se blíží jámě a jeho život jisté smrti.

23 Bude-li s ním anděl, tlumočník, jeden z tisíců, a poví-li, že je to přímý člověk,

24 tehdy Bůh se nad ním smiluje a řekne: »Vykup ho, ať do jámy nesestoupí; mám za něho výkupné.«

25 Jeho tělo bude svěžejší než v mládí, vrátí se do dnů dospívání.

26 Bude-li prosit Boha a on v něm najde zalíbení, ukáže mu svou tvář za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.

27 Bude zpívat před lidmi a řekne: »Hřešil jsem a převracel, co bylo přímé, ale nebylo mi odplaceno stejným.«

28 Bůh vykoupil jeho duši, aby neodešla do jámy, jeho život smí hledět na světlo.

29 To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát,

30 aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světla živých.

31 Poslouchej mě, Jóbe, pozorně, mlč, já budu mluvit.

32 Bude-li co říci, odpověz mi, promluv, chci pro tebe spravedlnost.

33 Nebudeš-li mít co říci, poslouchej mě, mlč a já ti zprostředkuji moudrost."