Oséias 8

1 Polnici k ústům! Jak orel na dům Hospodinův! Přestoupili moji smlouvu, proti mému zákonu se vzepřeli.

2 Budou ke mně úpět: "Bože můj, my synové Izraele se k tobě známe."

3 Izrael zanevřel na to, co je dobré, bude jej honit nepřítel.

4 Krále si ustanovili, ale beze mne, dosadili velmože, ale já se k nim neznám. Ze svého stříbra a zlata si udělali modlářské stvůry ke své vlastní zkáze.

5 Tvůj býček na tebe, Samaří, zanevřel. Můj hněv proti nim plane! Jak dlouho ještě? Bez trestu nezůstanou.

6 Neboť ten býček je z Izraele, udělal jej řemeslník, není to Bůh. Ze samařského býčka zbudou jen třísky.

7 Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste jim ani stéblo, co vzklíčí, nevydá žádnou mouku; kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci.

8 Izrael bude pohlcen. Hle, budou mezi pronárody jako bezcenná nádoba.

9 Vystupovali k Ašúrovi, k osamělému divokému oslu; Efrajim kupčí láskou.

10 Ale i kdyby kupčili se všemi pronárody, přece je seženu dohromady a brzo začnou pociťovat břemeno krále velmožů.

11 Efrajim postavil mnoho oltářů, aby hřešil; má tedy oltáře a hřeší.

12 Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího.

13 Když mi obětují dary, obětují maso, aby se najedli. Hospodin v nich nemá zalíbení. Však si připomene jejich nepravost a ztrestá je za jejich hříchy. Půjdou zpátky do Egypta.

14 Izrael zapomněl na svého Učinitele a nastavěl chrámků, Juda postavil mnoho opevněných měst. Ale já pošlu na jeho města oheň a ten pozře jejich paláce.