Admiração

Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!

Salmos 112:1

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

Provérbios 3:7,8

Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,

Salmos 33:18

Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. [ (Psalms 67:8) Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země! ]

Salmos 67:7

Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!

Salmos 111:10

neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.

Deuteronômio 13:4

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Provérbios 9:10

Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.

Provérbios 15:16

Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.

Romanos 13:7

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

Provérbios 31:30

Poutní píseň. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!

Salmos 128:1

Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.

Provérbios 8:13

Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.

Êxodo 1:21

Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.

Provérbios 22:4

Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.

2 Coríntios 7:1

Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.

Eclesiastes 12:13

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.

Provérbios 15:33

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Provérbios 1:7

Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.

Jó 6:14

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší,

abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.

Deuteronômio 10:12,13