Agradecimento

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;

1 Coríntios 1:4

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Salmos 136:1

24 »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«

Números 6:24-26

Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují.

Jonas 2:9

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

Salmos 100:4

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Romanos 8:32

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipenses 4:6

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Efésios 5:20

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

Colossenses 4:2

Vždy a všude to přijímáme s velikou vděčností.

Atos 24:3

nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách.

Efésios 1:16

Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu."

Salmos 50:23

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

1 Coríntios 15:57

Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

2 Tessalonicenses 1:3

14 Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni.

15 Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;

16 padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan.

17 Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?

18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"

19 Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."

Lucas 17:14-19

Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře.

Romanos 1:8

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Romanos 11:36

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1 Tessalonicenses 5:18

Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!

2 Coríntios 9:15

Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.

Romanos 1:21

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.

Hebreus 12:28

15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Colossenses 3:15-17

Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,

Salmos 92:1,2

12 Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál

13 a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi!"

14 Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni.

15 Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;

16 padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan.

17 Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?

18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"

19 Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."

Lucas 17:12-19

Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci.

2 Timóteo 1:3

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

Salmos 107:1

A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Colossenses 3:15

vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!

Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.

Salmos 95:2,3

Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno.

1 Crônicas 29:13

Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.

2 Coríntios 9:11

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Colossenses 3:16,17

Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

Salmos 118:28,29