Agradecimento a Deus

vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!

Salmos 95:2

Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.

Salmos 118:28

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,

Salmos 100:4

Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře,

Salmos 147:7

Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;

před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.

1 Tessalonicenses 1:2,3

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:

Efésios 5:19-21

Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší spravedlnosti'.

Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.

2 Coríntios 9:10,11

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;

1 Coríntios 1:4

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání.

2 Coríntios 2:14

Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Salmos 106:1

Jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása.

Salmos 69:30

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Filipenses 4:6

Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem.

A jedli všichni a nasytili se.

A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.

Marcos 6:41-43

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

1 Coríntios 15:57

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Colossenses 3:17

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Salmos 28:7

Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno.

1 Crônicas 29:13

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás

Filipenses 1:3